Решение № 121 от 23.02.2006 година

За приключване на ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория ІV - София” ЕООД - в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 122 от 23.02.2006 година

За промяна на адреса на управление на „СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД.


Решение № 123 от 23.02.2006 година

За конкурс за отдаване под наем на помещения в училища, находящи се на територията на район "Люлин".


Решение № 124 от 23.02.2006 година

За определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ателиета и гаражи за настаняване под наем.


Решение № 125 от 23.02.2006 година

За предложение за отпускане на четири персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 126 от 23.02.2006 година

За награждаване със званието „Почетен гражданин на София” г-н Валтер Велтрони – кмет на гр. Рим.


Решение № 127 от 23.02.2006 година

За преобразуване на Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”, район „Сердика” в Софийско средно училище за изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”.


Решение № 128 от 23.02.2006 година

За наименуване на безименна улица в район „Подуяне”, ж.к. „Левски - Зона Г” с името ул. „Могилите”.


Решение № 129 от 23.02.2006 година

За избор на постоянни представители на Столична община в Общото събрание на "Централна автогара" АД и тяхното упълномощаване относно редовно годишно Общо събрание на дружеството, насрочено за 27.02.2006 г.


Решение № 130 от 23.02.2006 година

За избор на постоянни представители на Столична община в Общото събрание на "Интер Експо Център" АД и тяхното упълномощаване относно редовно Общо събрание на дружеството, насрочено за 28.02.2006 г.


Решение № 131 от 02.03.2006 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2006 г. и отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2005 г.


Решение № 132 от 02.03.2006 година

За извършени и фактурирани разходи над бюджета на Столичната община за 2005 г.


Решение № 133 от 02.03.2006 година

За утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизацията за 2006 г. и продажба на притежавани от Столична община миноритарни пакети акции в смесени дружества: "Общинска застрахователна компания" АД, "София крематориум" АД, "Централна автогара" АД, "Банкова консолидирана компания" АД, ПОК "Доверие".


Решение № 134 от 02.03.2006 година

За даване на мандат на кмета на Столичната община за провеждане на преговори с органите на държавно управление и местните власти за постигане на споразумение и договаряне за извозване и депониране на битови отпадъци на гр. София.


Решение № 135 от 02.03.2006 година

За даване на мандат на кмета на Столичната община за предоговаряне с дружествата - концесионери, осъществяващи дейността по почистване на Столичната община, на условията за контрол върху дейността им.


Решение № 136 от 02.03.2006 година

За освобождаване на г-н Венелин Стоянов Маринов като член на Съвета на директорите на "Пазари Възраждане" ЕАД.


Решение № 137 от 09.03.2006 година

За приемане на "Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община".

Приложения към наредбата


Решение № 138 от 09.03.2006 година

За приемане на нова "Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси".


Решение № 139 от 09.03.2006 година

За създаване на Временна комисия за изработване на предложения за нормативни промени, свързани с организацията на движението на територията на СО.


Решение № 140 от 09.03.2006 година

За поправка на явна фактическа грешка в Решение № 656 по Протокол № 61 от 13.10.2005 г. на СОС.