Решение № 1022 от 11.12.2006 година

За дофинансиране със средства от СОПФ преустройството на втория етаж на сградата на районна администрация район „Средец” за създаване на фронт-офис за обслужване на граждани на едно гише.


Решение № 1023 от 11.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд авариен ремонт на сграда – публична общинска собственост, на адрес: район “Триадица”, ул. “Г. Измирлиев” № 8, в която е настанено “ДКЦ – София – ХХІХ” ООД.


Решение № 1024 от 11.12.2006 година

За даване мандат на представителя на Столична община и представителите на “Софийски имоти” ЕАД и “Паркинги и гаражи” ЕАД в общото събрание на акционерите на “Общинска застрахователна компания” АД, което ще се проведе на 15.12.2006 г.


Решение № 1025 от 18.12.2006 година

За връщане за ново обсъждане от кмета на Столичната община на основание чл. 45, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 1026 от 18.12.2006 година

За връщане за ново обсъждане от кмета на Столичната община на основание чл. 45, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Решение № 940 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 1027 от 18.12.2006 година

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.


Решение № 1028 от 18.12.2006 година

За увеличаване числеността на ОП “Екоравновесие”.


Решение № 1029 от 18.12.2006 година

За възможностите за подобряване на трафика в столицата.


Решение № 1030 от 18.12.2006 година

За кандидатстване от Столичната община пред Социално-инвестиционния фонд за финансиране на общински инфраструктурни проекти.


Решение № 1031 от 18.12.2006 година

За безвъзмездно дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Програмата за капиталови разходи на Столичната община за 2006 г.


Решение № 1032 от 18.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на плувен басейн в 78-мо СОУ “Хр. Смирненски” – район “Банкя” и отмяна на Решение № 210 по Протокол № 43 от 31.03.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 1033 от 18.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането и основния ремонт на покрива на Народно читалище “Отец Паисий” в кв. Славовци, район “Нови Искър”.


Решение № 1034 от 18.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд в размер до 50 000 лева конструктивното укрепване на сградата на Народно читалище “Възраждане” – район “Подуяне”.


Решение № 1035 от 18.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд довършване подмяната на дограмата в 29-то СОУ – район “Сердика”.


Решение № 1036 от 18.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд авариен ремонт на основния ремонт на сграда – публична общинска собственост – на адрес: район “Искър”, ЖК “Дружба 1”, ул. “Кръстю Пастухов” № 23, ползвана от Дома на културата “Искър”.


Решение № 1037 от 18.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на сградата на читалището в с. Кътина, район “Нови Искър”.


Решение № 1038 от 18.12.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 1039 от 18.12.2006 година

За отмяна на Решение № 5 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. и т. 3 от Решение № 457 по Протокол № 81 от 15.06.2006 г. на Столичния общински съвет, откриване на процедура за приватизация на акционерното участие на Столичната община, “Софийски имоти” ЕАД, “Паркинги и гаражи” ЕАД, “В и К” ЕАД, “Софинвест” ЕООД, “Улично осветление” ЕАД и “Озеленяване” ЕАД, в капитала на “Общинска банка” АД и избор на консултант за цялостно консултиране на приватизацията на банката.


Решение № 1040 от 18.12.2006 година

За определяне на метода за приватизация на 106 976 (сто и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест) броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на “Трамкар” ЕАД.


Решение № 1041 от 18.12.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.