Решение № 1002 от 11.12.2006 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-91, кв. 3 и УПИ VІІ-90, кв. 6, м. „Бивш стопански двор – кв. Бенковски – Складова зона „Биримирци”.

Договор за замяна № РД-562-34/20.02.2007 г.
Договор за продажба № РД-561-60/20.02.2007 г.


Решение № 1003 от 11.12.2006 година

За обявяване на конкурси за отдаване под наем на свободни помещения, публична общинска собственост, на територията на Общински културен  институт „Надежда”, бул. „Ломско шосе” № 2.


Решение № 1004 от 11.12.2006 година

За конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, находящи се в партерните етажи на административните сгради на Столичната община за разполагане на 4 бр. кафе машини.


Решение № 1005 от 11.12.2006 година

За предоставяне за безвъзмездно управление на помещение в сградата на кметство Мрамор за разкриване на раздавателен пункт на Комплекса за детско хранене с банка за майчина кърма, Столична община, район “Връбница”, с. Мрамор.


Решение № 1006 от 11.12.2006 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Връбница”, с. Мрамор.


Решение № 1007 от 11.12.2006 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район “Връбница”, с. Волуяк.


Решение № 1008 от 11.12.2006 година

За молба вх. № 1194-В-69/29.09.06 г. от Васил Илиев Недков и Ангелина Иванова Недкова за обезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията във връзка с чл. 103, ал. V от ЗТСУ (отм.) с тристайно жилище от оборотния фонд на Столичната община.

Заповед на кмета на Столична община № РД-40-13/29.01.2007 г.


Решение № 1009 от 11.12.2006 година

За предоставяне на получените от Столичната община срещу отстъпено право на строеж върху общински терен 20 броя подземни гаражи в кв. 306, м. “Бул. 9-ти септември” на ул. “Ами Буе” № 75, в режим за обезщетяване на собственици на отчуждени поземлени имоти, с влезли в сила заповеди по чл. 98 от ЗТСУ (отм.).

Заповеди на кмета на Столична община №№ РД-41-1/10.01.2007 г.; РД-41-2/10.01.2007 г.; РД-41-3/10.01.2007 г.; РД-41-4/10.01.2007 г.; РД-41-5/10.01.2007 г.; РД-41-6/10.01.2007 г.; РД-41-7/10.01.2007 г.; РД-41-8/10.01.2007 г.; РД-41-9/10.01.2007 г.; РД-41-10/10.01.2007 г.; РД-41-11/10.01.2007 г.; РД-41-12/10.01.2007 г.; РД-41-15/16.02.2007 г.; РД-41-16/20.02.2007 г.; РД-41-17/20.02.2007 г.; РД-41-18/20.02.2007 г.; РД-41-19/20.02.2007 г.; РД-41-20/20.02.2007 г.; РД-41-21/20.02.2007 г.; РД-41-22/20.02.2007 г.


Решение № 1010 от 11.12.2006 година

За упълномощаване на представители на Столичната община в общото събрание на акционерите на “София Крематориум” АД.


Решение № 1011 от 11.12.2006 година

За корекция на Решение № 323/27.04.2006 г. и поставяне на паметна плоча на Петър Димков.


Решение № 1012 от 11.12.2006 година

За поставяне на бронзова скулптура на Радой Ралин на площад “Радой Ралин”, пред кино “Изток”.


Решение № 1013 от 11.12.2006 година

За поставяне на паметна плоча на проф. Александър Фол.


Решение № 1014 от 11.12.2006 година

За поставяне на скулптурна фигура „Пробуждане” от Б. Райнов.


Решение № 1015 от 11.12.2006 година

За наименуване на безименни улици в район „Студентски” с имената „Висарион Белински” и „Иван Багрянов”.


Решение № 1016 от 11.12.2006 година

За наименуване на безименна улица в район „Връбница” с името ул. „Бел камък”.


Решение № 1017 от 11.12.2006 година

За предложение за награждаване с Почетен знак на Столичната община.


Решение № 1018 от 11.12.2006 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 1019 от 11.12.2006 година

За заемообразно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на “Озеленяване” ЕАД.


Решение № 1020 от 11.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на плувен басейн в 88-мо СОУ – район “Овча купел”.


Решение № 1021 от 11.12.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането и основния ремонт на уличното осветление на територията на София.