Решение № 982 от 11.12.2006 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ ХV-50, кв. 204а, м. „Подуяне – Редута”.


Решение № 983 от 11.12.2006 година

За търг за учредяване право на строеж върху общинска земя, представляваща част от кв. 75-за ОЖС и маг., м. „Суха река”, к-с „Ботевградско шосе”.


Решение № 984 от 11.12.2006 година

За търг за продажба на новопостроени офиси в жилищен блок № 25, изграден в УПИ І, кв. 242, м. „Зона Б-5-3” – район „Възраждане”.


Решение № 985 от 11.12.2006 година

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в гр. София, СО – район “Надежда”, ул. “Йордан Хаджиконстантинов” № 97 и 97а, представляващ едноетажен магазин със ЗП 121 кв. м., заедно с правото на собственост върху УПИ VІІІ с площ 540 кв. м., кв. 73, м. “Бул. Ст. Димитров”.


Решение № 986 от 11.12.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на ½ идеална част от недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти пл. № 699 и пл. № 700, кв. 1, м. “Манастирски ливади – запад”, находящи се в гр. София, район “Витоша”, срещу поземлен имот № 1611, кв. 1, м. “Манастирски ливади – запад”, находящ се в гр. София, район “Витоша”, собственост на Елена Шивачева -Цонева, Александър Николов Шивачев, Антоанета Николова Волманн, Георги Стефанов Нотев и Георги Александров Балсамов.


Решение № 987 от 11.12.2006 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район “Витоша”, съставляващ урегулиран поземлен имот ХV-82 с площ от 730 кв. м., кв. 213, м. “Павлово-Бъкстон”, ул. “Ал. Пушкин” № 35, чрез изкупуване на 255/730 идеални части от съсобственика “СОФИЯ” АД.

Договор за продажба № РД-561-319/05.06.2007 г.


Решение № 988 от 11.12.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХVІІІ-523, кв. 6, по плана на с. Иваняне.


Решение № 989 от 11.12.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 126, местност бул. “Сливница”, в частта му за УПИ ІІІ - СГО – за жилищно строителство и УПИ VІІІ-209, 837, квартал 126, местност “Сливница”, район “Люлин”.


Решение № 990 от 11.12.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 53 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ХVІІ-11а от квартал № 47, м. “Кв. “Горна баня”, находящ се в град София, район “Овча купел”.


Решение № 991 от 11.12.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни имоти чрез продажба на общински поземлен имот на Даниела Тодорова Манолова.


Решение № 992 от 11.12.2006 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-1527, кв. 1а, м. Бул. „Ал. Малинов”.


Решение № 993 от 11.12.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот  Х-562, 1233 от  кв. № 38, местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново” по плана на град София, находящ се в град София, район „Лозенец”, собственост на частни лица.


Решение № 994 от 11.12.2006 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на територията  за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.

Договор за замяна № РД-562-66/30.03.2007 г.


Решение № 995 от 11.12.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията  за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 996 от 11.12.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията  за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот Х-1639 от квартал № 312г, местност „Красно село – Плавателен канал” по плана на град София, находящ се в град София, район „Красно село”, улица „Иван Йончев”, собственост на Царевна Димитрова Карашенска, Ивайло Борисов Стратиев, Росица Николова Маринова и Христо Николов Дабовски.

Договор за замяна № РД-562-113/14.05.2007 г.


Решение № 997 от 11.12.2006 година

За отмяна на Решение № 760 по Протокол № 64, т. 22 от 24.11.2005 г. на Столичния общински съвет и доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ І-1248 в кв. 53 по плана на м. “Овча купел”, чрез продажба на придаваем поземлен имот.


Решение № 998 от 11.12.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот VІІІ-2038, кв. 12, м. В.з. “Киноцентър-ІІІ част – Разширение”, район “Витоша”.


Решение № 999 от 11.12.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ХVІ-429, 430, в кв. 358 по плана на м. “Васил Левски”, чрез продажба.


Решение № 1000 от 11.12.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 1001 от 11.12.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията  за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот V-136 с площ 665 кв. м. от квартал № 11, местност квартал „Димитър Миленков” по плана на град София, собственост на ЕТ с фирма „ЦВЕТИ – МАРИН МИРКОВ”.