Решение № 962 от 11.12.2006 година

За предоставяне на функции по ЗУТ на основание § 1, ал. 4 от ДР на ЗУТ от главния архитект на Столичната община на главните архитекти на райони в СО.


Решение № 963 от 11.12.2006 година

За актуализация на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Столична община, 2006 - 2010 г.” за получаване на техническа помощ по инструмента „JASPERS” и решаване на проблема с третирането на отпадъците на гр. София.


Решение № 964 от 11.12.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 965 от 11.12.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 966 от 11.12.2006 година

За допълване на Годишния общински план за работа по приватизация, приет с Решение № 133 по Протокол № 72 от 02.03.2006 г. на Столичния общински съвет, и откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 967 от 11.12.2006 година

За промяна на Решение № 374 по Протокол № 79 от 25.05.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 968 от 11.12.2006 година

За изменение на Решение № 467 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г. на Столичния общински съвет за безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ основния ремонт на Столичния куклен театър на ул. “Гурко” № 14.


Решение № 969 от 11.12.2006 година

За отпускане на средства от СОПФ за капиталови разходи (закупуване на медицинска апаратура и основни ремонти) на лечебните заведения за болнична помощ на Столичната община.


Решение № 970 от 11.12.2006 година

За отпускане на  финансови средства в размер на 20 210 лева (двадесет хиляди двеста и десет лева) на СО – район “Сердика” за почистване на нерегламентирани сметища в кварталите “Орландовци” и “Малашевци”.


Решение № 971 от 11.12.2006 година

За увеличаване капитала на “Столична компания за градски транспорт – София” ЕООД.


Решение № 972 от 11.12.2006 година

За разкриване на нова бърза автобусна линия № 284 от масовия градски транспорт с маршрут: летище София - Терминал 2 – естакадата – бул. “Цариградско шосе” – СУ “Св. Кл. Охридски”.


Решение № 973 от 11.12.2006 година

За: 1. Утвърждаване на “Документация за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия от общинската транспортна схема на Столичната община”.

2. Разглеждане и утвърждаване подбора на членове на комисия, провеждаща конкурса и оценяваща постъпилите предложения относно конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столичната община.


Решение № 974 от 11.12.2006 година

За резултати от оценяването на офертите по тръжната процедура за нова система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.


Решение № 975 от 11.12.2006 година

За договор № РД-56-260/21.02.2006 г. за модернизация на 18 броя български трамваи за междурелсие 1009 мм., сключен между Столичната община и фирма INEKON GROUP a.s.


Решение № 976 от 11.12.2006 година

За отмяна на Решение № 829 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на СОС, одобряване на документация за провеждане на обществена поръчка за доставка на нови тролейбуси от „Столичен електротранспорт” ЕАД.


Решение № 977 от 11.12.2006 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, от квартал 257 (двеста петдесет и седем), местност „Павлово – Бъкстон”, район „Витоша”, срещу жилищни имоти – собственост на „САТЕЛИТ Х” ООД.


Решение № 978 от 11.12.2006 година

За отмяна на Решение № 52 по Протокол № 53 от 26.05.2003 г. и Решение № 62 по Протокол № 49 17.03.2003 г. на СОС и замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на две търговски помещения към трафопостове тип 4А и тип 3А с площ съответно 149 кв. м. и 76 кв. м., находящи се на улици „409” и „402” до блок № 423 в ЖК „Люлин”, срещу жилищни имоти – собственост на ЕТ „Зарчев и син – Милан Зарчев” (преписка № 08-19-110/01 г.).


Решение № 979 от 11.12.2006 година

За отмяна на Решение № 438 по Протокол № 80/08.06.2006 г. на Столичния общински съвет и предоставяне безвъзмездно за управление на „Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите” нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се на бул. „Сливница” № 212, вх. „Г”, ет. І-ви (партер).

Заповед на кмета на Столична община № РД-565-3/30.01.2007 г.


Решение № 980 от 11.12.2006 година

За предоставяне на сграда на Сдружение „Съпричастие” – гр. София, за разкриване на защитено жилище.


Решение № 981 от 11.12.2006 година

За прекратяване на съсобственост между Столичната община и „САНРА” ЕООД чрез изкупуване от дружеството дела на Столичната община в недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Лозенец”, улица „Елин връх” № 8а.