Решение № 782 от 12.10.2006 година

За удостояване със званието Румен Стефанов Стоилов „Почетен гражданин на София”.


Решение № 783 от 12.10.2006 година

За удостояване на Борис Китанов с „Почетен знак на Столична община”.


Решение № 784 от 12.10.2006 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост за учебни цели в сградата на МУЦПО – кв. Триъгълника, район „Надежда”.


Решение № 785 от 12.10.2006 година

За намаляване състава на управителните тела на общинските търговски дружества.


Решение № 786 от 23.10.2006 година

За обсъждане на параметрите по въпроса за извозване на една част от вече складираните балирани отпадъци от град София в лицензираните сметища на градовете Пловдив и Карлово.


Решение № 787 от 23.10.2006 година

За обсъждане на кризата, свързана с разполагането на балираните битови отпадъци, генерирани на територията на Столичната община и необходимите мерки за преодоляването на ситуацията, както и на становище на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори на Столичния общински съвет от 20.10.2006 г.


Решение № 788 от 23.10.2006 година

За отмяна на Решение № 698/14.09.2006 г. по Протокол № 86, точка 11 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет и взимане на решение за придобиване правото на собственост върху нива, съставляваща имот № 13 4002 с площ 36 499 кв. м., находяща се в град София, район “Кремиковци”, землище село Горни Богров, собственост на физически лица, с цел изграждане на съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на ТБО, по преписка вх. № 94-П-31/2006 година на Столичната община.


Решение № 789 от 26.10.2006 година

За приемане на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.


Решение № 790 от 26.10.2006 година

За определяне размера на възнагражденията на членовете на съветите на директорите/контрольорите и изпълнителните членове/управителите на общинските едноличните акционерни дружества и едноличните дружества с ограничена отговорност.


Решение № 791 от 26.10.2006 година

За връщане за ново обсъждане на Решение № 710/28.09.2006 г. на Столичния общински съвет по Протокол № 88, т. 10, по доклад № 93-00-255/06.07.2006 г., поради противоречие със ЗОС и отмяна на точка 3 от решението.


Решение № 792 от 26.10.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонта на помещения за две детски групи към ЦДГ № 127 „Златно пате”, район „Триадица”.


Решение № 793 от 26.10.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ дейности по газификация сградата на 71-во СОУ „П. К. Яворов” в с. Казичене.


Решение № 794 от 26.10.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонта на мост над р. Балшенска – ул. „Иван Денкоглу”, с. Балша, район „Нови Искър”.


Решение № 795 от 26.10.2006 година

За опрощаване на дължимия дивидент за финансовата 2005 г. на пазари „Оборище” ЕАД и даване на разрешение сумата по него да бъде използвана за погасителни вноски по кредит от СОПФ.


Решение № 796 от 26.10.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 797 от 26.10.2006 година

За замяна недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІІ-212 с площ от 900 кв. м., кв. 57, с. Герман, район „Панчарево”, срещу жилищни имоти – собственост на фирма ЕТ „Стив - Стефан Дончев”, по преписка № 08-23-13/2005 г.

Договор за замяна № РД-562-131/01.06.2007 г.


Решение № 798 от 26.10.2006 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински поземлен имот срещу собствен на физическо лице поземлен имот – и двата находящи се в град София, район “Връбница”, ЖК “Обеля–2”, по преписка вх. № 08-20-9705/2006 г. на Столичната община.

Договор за замяна № РД-562-112/11.05.2007 г.


Решение № 799 от 26.10.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот без планоснимачен номер с площ от 3 060 (три хиляди и шестдесет) кв. м. – реална част от УПИ І-57, 58, 59, 60, общ. от кв. 7е по плана на м. “Бул. България”, срещу поземлен имот с пл. № 59 с площ от 374 кв. м. от кв. 7, м. “Бул. България - ІІ-ра част” – собственост на фирма “НИКМИ” АД, по пазарни цени – преписка № 08-10-138/2006 г.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 800 от 26.10.2006 година

За отмяна на Решение № 219 от 13.04.2006 г. по Протокол № 75 на Столичния общински съвет и настаняване семейството на Александър Иванов Младенов, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение в общинско жилище под наем, по молба вх. № 94-А-209/13.06.2006 година.


Решение № 801 от 26.10.2006 година

За молби №№ 1194-П-04/15.02.2006 г. и 1194-В-24/06.04.2006 г. за отчисляване на жилища от оборотния фонд на Столичната община с цел промяна на предназначението им.