Решение № 141 от 09.03.2006 година

За отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток" ЕАД на част от недвижим имот.


Решение № 142 от 09.03.2006 година

За отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток" ЕАД и замяна на общински недвижими имоти, УПИ IV-3559 и УПИ VІІ-3558 от кв. 46А, м. „Младост 1 - Мусагеница", район „Студентски", срещу жилища - собственост на „ЮЖЕН КРЪСТ 2001" ООД.


Решение № 143 от 09.03.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 82 по Протокол № 69 от 09.02.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 144 от 09.03.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 93 по Протокол № 69 от 09.02.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 145 от 09.03.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 85 по Протокол № 69 от 09.02.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 146 от 09.03.2006 година

За замяна при условията на чл. 71 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински урегулиран поземлен имот II, отреден за "КОО", с площ 660 кв. м., находящ се в град София, район „Връбница", улица "Бели Дунав", срещу жилищни имоти, собственост на „ВАСКОНИ-НИНОВИ" ООД, по преписка вх. № 94-Н-30/04 г./2006 г. на Столичната община.


Решение № 147 от 09.03.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот V-783 с площ 1071 кв. м. от квартал 44, местност „Манастирски ливади - изток" по плана на град София, находящ се в град София, район "Триадица", собственост на Лиляна Николова Илкова и отмяна на Решение № 15/22.04.2004 г. по Протокол № 15 от заседанието на СОС, по преписка вх. № 08-10-113/03 г./2005 г. на Столичната община.


Решение № 148 от 09.03.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот IX-1135 от квартал 1046, местност „Овча купел I", по плана на град София, по преписка вх. № 94-П-245/2005 г. на Столичната община.


Решение № 149 от 09.03.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ относно сключване на предварителен договор за изменение на план за регулация и застрояване в частта на поземлен имот с планоснимачен № 1294 и поземлен имот без планоснимачен номер от квартал № 4, местност „ЖК Дружба II ч.",  находящ се в град София, район „Искър".

 


Решение № 150 от 09.03.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, относно сключване на предварителен договор за изменение на план за регулация и застрояване в частта на поземлен имот с планоснимачен № 1296 и поземлен имот без планоснимачен номер от квартал № 4, местност „ЖК Дружба II ч.",  находящ се в град София, район „Искър".


Решение № 151 от 09.03.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост (бивш зъболекарски кабинет), находящо се в 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ" на територията на район "Средец", за осъществяване на ученическо зъболечение по предложение на кмета на район "Средец".


Решение № 152 от 09.03.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти (части от обекти) - публична общинска собственост, находящи се в селата Панчарево, Лозен, Казичане, Пасарел, Плана, Кокаляне, Герман, Железница и Бистрица, предназначени за аптеки, лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване на населението, АОС №№ 481/98 г., 1231/98 г., 1219/98 г., 184/97 г., 1216/98 г., 2356/03 г., 247/97 г., 1066/98 г. и 1165/98 г.


Решение № 153 от 09.03.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от ПИ № 5, кв. 97, м. „ГГЦ - Зона В-17", от съсобственика „ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД.


Решение № 154 от 09.03.2006 година

За изменение на Решение № 200 по Протокол № 23 от 15.07.2004 г. на Столичен общински съвет, относно делба на недвижими имоти, находящи се в м. „Красно село - Плавателен канал", бул. „Тодор Каблешков", район „Триадица".


Решение № 155 от 09.03.2006 година

Заделба на недвижими имоти между Столична община, Мариана Неделчева Стойчева и Лиляна Славчева Милушева.


Решение № 156 от 09.03.2006 година

За приемане на Програма за трайно решаване на проблема за намаляване популацията на бездомни животни на територията на Столичната община, предложена от Сдружение „Германо-Българска помощ за животните" и учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху частна общинска собственост, .


Решение № 157 от 09.03.2006 година

За осигуряване на средства за безплатен транспорт на учениците от ромски произход.


Решение № 158 от 09.03.2006 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 159 от 09.03.2006 година

За увеличаване на средната брутна работна заплата на едно заето лице във функция „Социални дейности" - общинска отговорност.


Решение № 160 от 09.03.2006 година

За средна брутна заплата на дейците в ОКИ „Надежда".