Решение № 341 от 11.05.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА от кмета на СО на Решение № 204 по Протокол № 75/13.04.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 342 от 11.05.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА  от кмета на СО на Решение № 205 по Протокол № 75/13.04.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 343 от 11.05.2006 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град София – район “Връбница”, ул. “Бели Дунав”, представляващи поземлени имоти – ПИ с пл. №№ 1686, 1687, 1688 с обща площ от 1116 кв. м., от квартал 67а по плана на местност “бул. Станке Димитров” (ЖК “Надежда – V част”), район “Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на Станимир Ангелов Жарков, по преписка № 08-20-119/2005 г.


Решение № 344 от 11.05.2006 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V с площ от 855 кв. м., кв. 73, м. “бул. Ст. Димитров”, район “Надежда”, срещу жилищен имот – собственост на ЕТ “Стария бор – Бойчо Алексиев”, по преписка № 08-13-151/2005 г.


Решение № 345 от 11.05.2006 година

За замяна на право на собственост върху недвижими имоти – общинска собственост, срещу имоти, собственост на Иван Григоров Саздов, Мария Лазарова Саздова и Лазарина Иванова Саздова.


Решение № 346 от 11.05.2006 година

За прогласяване погасяването на право на строеж при условията на чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността, учредено през 1987 г. на МВР – ТИЛ за построяване на бл. 626 А, Б, В и бл. 627 А, Б, В в ЖК “Надежда”, бул. “Ломско шосе”, кв. 27 (стар 34).


Решение № 347 от 11.05.2006 година

За откриване процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общински училища на територията на район “Панчарево”.


Решение № 348 от 11.05.2006 година

За конкурс за отдаване под наем на помещения в училища, находящи се на територията на район “Подуяне”.


Решение № 349 от 11.05.2006 година

За присъединяването на Столичната община към мрежата на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания със седалище Белгия, гр. Брюксел, ул. “Одергемлан” № 63, и осигуряване на членски внос за 2005 и 2006 г.


Решение № 350 от 11.05.2006 година

За предоставяне безвъзмездно право на ползване на 1 (един) брой автомобил “Фолксваген Крю Каб Тръг” – двигател № С3089082, шаси WV2ZZZ24ZEH133159, регистрационен № СА 98-59 АР, за срок от две години на Сдружение “Деца и юноши”.


Решение № 351 от 11.05.2006 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 352 от 11.05.2006 година

За предприемане на мерки за съхранение и развитие на “Западен парк”.


Решение № 353 от 11.05.2006 година

За ПР на м. НПЗ “Кремиковци”.


Решение № 354 от 11.05.2006 година

За наименуване на ОДЗ № 93 (АОС № 600/2000 г.), находящо се в гр. София, район “Красно село”, ул. “Дебър” № 22.


Решение № 355 от 11.05.2006 година

За награждаване със званието “Почетен гражданин на София”.


Решение № 356 от 11.05.2006 година

За финансова подкрепа на читалище “Пенчо Славейков” за провеждане на международен литературен конкурс “Пенчо Славейков”.


Решение № 357 от 11.05.2006 година

За предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район “Илинден” – Георги Савов, и избор на нов кмет на район “Илинден”.


Решение № 358 от 11.05.2006 година

За утвърждаване на нова средна брутна работна заплата във връзка с прилагане на ПМС № 8/20.01.2006 г. и Решение № 21/19.012006 г. на Министерския съвет.


Решение № 359 от 11.05.2006 година

За заявление за изменение на действащите цени на топлинна и електрическа енергия на “Топлофикация - София” АД.


Решение № 360 от 18.05.2006 година

За спиране всички разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество, собственост на "Топлофикация София" АД до приключване на проверките в дружеството, извършвани от страна на общинската администрация и от Държавната финансова инспекция.