Решение № 61 от 30.01.2006 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 62 от 30.01.2006 година

За поставяне на паметна плоча на Васка Емануилова.


Решение № 63 от 30.01.2006 година

За поставяне на паметна плоча на проф. Самуил Видас.


Решение № 64 от 30.01.2006 година

За преименуване на улици в гр. София с дублирани имена.


Решение № 65 от 30.01.2006 година

За преименуване на парк „Студентски” (бивш „Мир и Дружба”).


Решение № 66 от 30.01.2006 година

За преименуване на улица в район „Изгрев” с името ул. „Д-р Георги Атанасович”.


Решение № 67 от 30.01.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА от кмета на Столичната община на Решение № 20 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 68 от 30.01.2006 година

За извършени и фактурирани разходи на бюджета за 2005 г.


Решение № 69 от 30.01.2006 година

За даване съгласие на „БКС-Център” ЕАД за получаване на банкова гаранция и учредяване на ипотека върху недвижим имот за нейно обезпечение.


Решение № 70 от 30.01.2006 година

За определяне на представители - делегати на Столична община в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).


Решение № 71 от 30.01.2006 година

За изменение и допълнение на Решение № 851 по протокол № 66 от 15.12.2005 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 72 от 30.01.2006 година

За изпълнение на Решение № 226 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г., Решение № 363 по Протокол № 29 от 14.10.2004 г. и Решение № 414 по Протокол № 30 от 28.10.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 73 от 30.01.2006 година

За възлагане на Съвета на директорите на "В и К" ЕАД да предприеме дйствия за избор на нов член в съвета на директорите на "Софийска вода" АД.


Решение № 74 от 09.02.2006 година

За етапно решение на Столичния общински съвет относно трайното третиране на битовите и някои други отпадъци в гр. София.


Решение № 75 от 09.02.2006 година

За допълнение на Раздел VІІІ „Други услуги”, Глава Трета „Цени на услуги” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 76 от 09.02.2006 година

За допълнение на Решение № 34 по Протокол № 68 от 30.01.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 77 от 09.02.2006 година

За приемане на годишния план за ползване на горите на Столична община за 2006 г.


Решение № 78 от 09.02.2006 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 79 от 09.02.2006 година

За промяна в структурата, щатното разписание и фонд „Работна заплата” в районната администрация на район „Панчарево”.


Решение № 80 от 09.02.2006 година

За поправяне на явна техническа грешка в Решение № 793 по Протокол № 65/08.12.2005 г. на Столичния общински съвет за намаляване капитала на „Озеленяване” ЕАД.