Решение № 1 от 13.01.2005 година

За декларация от жителите на кв. Суходол, гр. София, Столична община.


Решение № 2 от 13.01.2005 година

За възлагане на мандат за преговори с правителството на Република България.


Решение № 3 от 13.01.2005 година

За приемане на Оперативна работна програма на столичния общински съвет за периода: 01 януари 2005 г. - 30 юни 2005 г.


Решение № 4 от 13.01.2005 година

За приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.


Решение № 5 от 13.01.2005 година

За откриване на процедура за продажба на акциите, притежавани от Столична община и общинските търговски дружества от капитала на "Общинска банка" АД.


Решение № 6 от 13.01.2005 година

За откриване на процедура за избор на обслужваща бюджета на Столична община търговска банка.


Решение № 7 от 13.01.2005 година

За прекратяване на съсобственост в недвижим имот, УПИ ХХХШ-381, кв. 166, м. "Гърдова глава" чрез изкупуване на 3/4 ид. части от съсобственика Валентин Пеев.


Решение № 8 от 13.01.2005 година

За предложение на кмета на район "Овча купел" за замяна на жилище - частна собственост за общинско жилище, находящо се в ж.к. "Овча купел I част", бл. 48, вх. Б.


Решение № 9 от 13.01.2005 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял представляващ 75,75% ид.ч. от застроен поземлен имот (без построената в имот сграда), представляващ пл. № 1 с площ от 212,60 кв.м., включен в състава на УПИ VII-1,2,3,20, целя с площ от 841, 72 кв.м., кв. 244, м. "Зона Б-5-3",район "Възраждане", ул."Позитано" № 68 срещу жилищни имоти на Велислав Велев.


Решение № 10 от 13.01.2005 година

За разработване на програма за разрешаване на проблемите с паркирането в град София.


Решение № 11 от 13.01.2005 година

За поставяне на осведомителна табела на джамия "Баня баши".


Решение № 12 от 13.01.2005 година

За отмяна на Решение № 541 по Протокол № 34/09.12.2004 г.


Решение № 13 от 13.01.2005 година

За заемообразно финансиране на “Столичен медицински холдинг” ЕАД със средства от СОПФ в размер на 300 000 (триста хиляди) лева.


Решение № 14 от 13.01.2005 година

За заемообразно финансиране на “Лозана” ЕАД със средства от СОПФ в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.


Решение № 15 от 13.01.2005 година

За относно предложение за Почетен гражданин на София.


Решение № 16 от 25.01.2005 година

За упълномощаване на представителите на столична община в Общото събрание на “Общинска банка” АД да поискат свикване на Общо събрание на дружеството.


Решение № 17 от 27.01.2005 година

За приемане изменение на структурата на Столична общинска администрация.


Решение № 18 от 27.01.2005 година

За проверка състоянието на “Лозана” ЕАД.


Решение № 19 от 27.01.2005 година

За приемане на Годишен план за ползване на горите на Столична община за 2005 г.


Решение № 20 от 27.01.2005 година

За приемане на проект на Програма за опазване на околната среда на Столична община (актуализация 2004 г.-2008 г.).