Решение № 20 от 08.04.2004 година

За Отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд през 2003 г., Програма за насърчаване на малкия и среден бизнес в Столична община до 2007 г. и Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд през 2004 г..


Решение № 21 от 08.04.2004 година

За участие на общината в програмата “Асистент за независим живот”.


Решение № 24 от 08.04.2004 година

За допълнение на Решение № 6 по Протокол № 1 от 11/14.11.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 25 от 08.04.2004 година

За допълнение на решение № 40 по протокол № 13/25.03.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 1 от 22.04.2004 година

За удостояване на арх. Георги Стоилов със званието “Почетен гражданин на София”.


Решение № 2 от 22.04.2004 година

За разкриване на акредитационна процедура на общински лечебни заведения.


Решение № 3 от 22.04.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 г.


Решение № 4 от 22.04.2004 година

За отмяна на Решение № 30 по Протокол № 52/12.05.2003 година на Столичния общински съвет за налагане на ограничителна мярка на г-н Иван Петров за достъп до откритите заседания на Столичния общински съвет, проведено на 12.05.2003 г.


Решение № 5 от 22.04.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 6 от 22.04.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 7 от 22.04.2004 година

За доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, по реда на § 8, ал. 1 от Закона за устройство за УПИ І-СО и ІІ-1464, кв. 10а, по плана на м. “Дианабад”, чрез замяна.


Решение № 8 от 22.04.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ХVІ-36А от кв. 117, м. “Кв. Горна баня”, по плана на град София, находящ се в град София, СО - район "Овча купел", собственост на Паулена Груева, Веселин Груев, Евдокия Илиева и Веселин Илиев.


Решение № 9 от 22.04.2004 година

За процедура по § 6 и § 8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІХ-106,107 от квартал № 40, местност квартал “Враждебна”, по плана на град София, находящ се в град София, СО - район "Кремиковци", собственост на Траян Белов, Верка Колева, Мария Лазарова и Виолета Апостолова.


Решение № 10 от 22.04.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-2573 и VІІ-2573, кв. 35, м. “Младост І – бул. Александър Малинов”.


Решение № 11 от 22.04.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІХ-1573, кв. 288, м. “Красно село – Плавателен канал”.


Решение № 12 от 22.04.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІ-1457, кв. 132, м. “Драгалевци - разширение - север - ІІ част”.


Решение № 13 от 22.04.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-1601, кв. 80, м. “Орландовци”.


Решение № 14 от 22.04.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляваща парцел VІІІ-1437,1655 от квартал 288 В, местност “бул. България – Мотописта” по плана на град София, находящ се в град София, район "Красно село", собственост на “Феър Плей Интернешънъл” АД и Бистра Петрова Хранова.