Решение № 20 от 25.03.2004 година

За преименуване на улица в район Панчарево.


Решение № 21 от 25.03.2004 година

За даване на съгласие Столична община да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (субсидия до 100%) за залесяване на ерозирани земи от Общинския горски фонд в землищата на гр. Бухово и с. Желява – Район Кремиковци, по Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) - по реда на Наредба № 35 от 27.08.2003.


Решение № 22 от 25.03.2004 година

За даване на съгласие срещу залог на вземания от Столична община “СКГТ-София” ЕООД да сключи договор за кредит – овърдрафт с Общинска банка в размер на 2 600 000 лева.


Решение № 23 от 25.03.2004 година

За допускане разработването на ПУП за ПИ 542, к.л. Г-2-8-В, м. ”Хаджийница”, с. Кривина за обект - бензиностанция, сервиз гуми, автомивка, ТИР паркинг, мотел, ресторант.


Решение № 24 от 25.03.2004 година

За разрешаване промяна на предназначението на част от поземлен имот ІV-за озеленяване и река Новачица, ХІV, ХХ, ХХІ, ХХІІ, кв. 2, м. “НПЯ Червена звезда”, район Изгрев при спазване параметри на застрояване в съответствие с ППЗОПОГП.


Решение № 25 от 25.03.2004 година

За допускане да се разработи ПУП за УПИ ХХІV-396, кв. 196, м. ”Овча купел – Цар Борис ІІІ” за обект - Търговски комплекс с бензиностанция и автомивка с изискване за максимално допустим процент за озеленяване.


Решение № 26 от 25.03.2004 година

За замяна на терен - частна общинска собственост, представляващ имот 1077 с обща площ 15 784 кв. м., находящ се в местността "Слатински герен" за изграждане на Транзитен център за бежанци от Агенцията за бежанците срещу равностоен по пазарни цени терен - държавна собственост, представляващ част от парцел VІ-610 от кв. 39-а или друг равностоен държавен имот.


Решение № 27 от 25.03.2004 година

За промяна в т. I, 1, б. "Б" от Решение № 66 по Протокол № 57/07.08.2003 година.


Решение № 28 от 25.03.2004 година

За замяна на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в район Триадица, ул. "Златни врата" № 9, представляващ УПИ X-888, кв. 104, м. "Красно село - Стрелбище - Урб.бл.32" срещу поземлен имот пл. № 321, кв. 5, м. ”Крива река”, с площ от 240 кв.м. по пзарни цени, определени от независими лицензирани експерт-оценители.


Решение № 29 от 25.03.2004 година

За даване на съгласие за замяна на имот - частна общинска собственост, находящ се в Район Слатина, ул. ”Димитър Софиянец” № 1, срещу готови жилища - собственост на частни лица.


Решение № 30 от 25.03.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинските идеални части на имоти, находящи се в Район Възраждане, ж.к. “Св. Троица”, кв. 125, м. ”Зона Б-18”, бл. 329, ап. 21, вх. А; ап. 39, вход Б и ап. 51, вход Б.


Решение № 31 от 25.03.2004 година

За даване на съгласие за поставяне на паметна плоча на Герхард Венгел.


Решение № 32 от 25.03.2004 година

За отхвърляне проекта за решение по докладна записка № 66-02-34/30.01.2004 и недопускане да се разработи ПУП за УПИ ХІІІ-975, ХІV-961, ХV-973, кв. 32, ж.к. ”Люлин” - 2 м.р. за обект – Бензиностанция, газостанция и автомивка.


Решение № 33 от 25.03.2004 година

За отлагане разглеждането на докладна записка № 93-00-79/20.02.2004 относно изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за следващо заседание на Столичния общински съвет и връщане разглеждането й в Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.


Решение № 34 от 25.03.2004 година

За предоставяне на безплатни карти за градския транспорт на 75 младежи и девойки – сираци от Домовете за временно настаняване “Св. София” и “Св. Димитър” в гр. София за времето на провежданото с тях обучение по Проект 0102.05.05.033.


Решение № 35 от 25.03.2004 година

За замяна на клубно помещение към трафопост в ж.к. ”Обеля 2”, ул. 115 при бл. № 219 - частна общинска собственост, срещу равностоен жилищен имот – собственост на ЕТ ”Дикос – 44 – Димитър Стоицов”.


Решение № 36 от 25.03.2004 година

За възлагане на кмета на Столична община да води преговори за изкупуване 1/8 ид. ч. от имот, представляващ УПИ, парцел Х, кв. 83, м. ”Изток-Изток”, целият с площ от 430 кв.м. или за съвместно разпореждане с целия имот или вещни права върху него.


Решение № 37 от 25.03.2004 година

За отхвърляне на проекта за решение по докладна записка № 93-00-490/10.02.2004 относно организиране и провеждане на обществен конкурс за избор на Главен архитект на Столична община.


Решение № 38 от 25.03.2004 година

За отхвърляне на проекта за решение по Докладна записка № 94-Д-384/19.02.2004 относно замяна на общински урегулиран поземлен имот, находящ се в Район Красна поляна, ул. ”Уста Генчо” № 29, застроен с едноетажна къща, срещу равностойни жилищни имоти – собственост на частни лица.


Решение № 39 от 25.03.2004 година

За избор на Главен изпълнителен директор, Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол на Столичната общинска агенция за приватизация.