Решение № 4 от 15.03.2004 година

За приемане приоритетите на дейността по приватизация за 2004 г. и възлагане на СОАП изпълнението на Годишния общински план за работа по приватизацията за 2004 година.


Решение № 1 от 25.03.2004 година

За удостояване на Цветана Манева със званието “Почетен гражданин на София”.


Решение № 2 от 25.03.2004 година

За приемане на отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ) за 2003 година.


Решение № 3 от 25.03.2004 година

За приемане на мерки за решаване на проблема с безстопанствените кучета в Столична община.


Решение № 4 от 25.03.2004 година

За отмяна на Решение №7 по Протокол №46/18.12.2002 г. на Столичния общински съвет с което е одобрен ПРЗ на м. "Зона В-15" - част пробив бул. "Данаил Николаев" и прилежащи квартали - актуализация.


Решение № 5 от 25.03.2004 година

За увеличаване капитала на “Столичен автотранспорт” ЕАД със стойността на 50 броя автобуси.


Решение № 6 от 25.03.2004 година

За допълване на Приложение 2 към Годишния общински план за работа по приватизацията за 2004 на СОАП, като включва обекти, находящи се в Зона Б-19.


Решение № 7 от 25.03.2004 година

За замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в ж.к. ”Дружба 2”, бл. 227, вх. ”А”, ет. 2, ап. № 7, с жилище - частна собственост.


Решение № 8 от 25.03.2004 година

За замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. ”Дружба 1”, бл. 64, вх. ”Д”, ет. 6, ап. № 83, с жилище - частна собственост.


Решение № 9 от 25.03.2004 година

За замяна на 4 броя общински жилища, находящи се в район Искър с жилища - частна собственост.


Решение № 10 от 25.03.2004 година

За прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти на територията на Район Възраждане, представляващи ½ идеална част от три апартамента, находящи се на ул.”Цар Самуил” № 139, чрез замяна.


Решение № 11 от 25.03.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столична община в недвижим имот, представляващ апартамент на втори надпартерен етаж, находящ се на ул. ”Екзарх Йосиф” № 57.


Решение № 12 от 25.03.2004 година

За даване на съгласие на съсобственика Валентин Колев Вълев да изкупи общински недвижим имот на територията на район Овча купел -  1/4 идеална част от поземлен имот пл. 165 от кв. 101 по плана на м. "Овча купел 1", находящ се на ул. ”761” № 17.


Решение № 13 от 25.03.2004 година

За даване на съгласие да се сключи договор за продажба на реално обособена част от поземлен имот съгласно влезлия в сила план за регулация, одобрен със заповеди № № 291/1980 г., 75/26.02.1982 г., РД-09-518/1999 г., РД-50-137/1999 г., РД-50-274/27.10.2000 г. за кв. 8, кв. Бояна, район Витоша.


Решение № 14 от 25.03.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел І-461 от квартал № 50, м. ”Бул. Карпузица” по плана на град София, находящ се в гр. София, Район Витоша, собственост на Анка Русева Джидрова.


Решение № 15 от 25.03.2004 година

За отпускане на 9 персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 16 от 25.03.2004 година

За даване на съгласие за опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 година.


Решение № 17 от 25.03.2004 година

За преобразуване на 4-то ОУ "Проф. Джон Атанасов" в 4-то СОУ "Проф. Джон Атанасов", район Искър от учебната 2004/2005 година.


Решение № 19 от 25.03.2004 година

За наименуване на улици в район Витоша.