Решение № 7 от 11.03.2004 година

За промяна предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост, откриване на процедура за приватизация и определяне метод на приватизация чрез публичен търг за обект - Битов комбинат и терен /УПИ-І/, находящ се в с. Чепинци, кв. 34, общински нежилищен имот, стопанисван от район "Нови Искър".


Решение № 8 от 11.03.2004 година

За премахване в едномесечен срок на незаконно разположени съоръжения върху публична общинска собственост в зона "Център" на София.


Решение № 9 от 11.03.2004 година

За отмяна на Решение № 76 по Протокол № 36 от 15.04.2002 на Столичния общински съвет.


Решение № 10 от 11.03.2004 година

За избор състава на временна комисия със задача да извърши проверка на състоянието на гробищните паркове и погребалното обслужване в Столична община и в частност дейността на "София Крематориум" АД.


Решение № 11 от 11.03.2004 година

За недопускане разработване на ПУП за ПИ в поземлен имот 332, к.л. 642, м. "Ботаническа градина - Околовръстен път"устройствена процедура за обект - кафене и автомивка.


Решение № 12 от 11.03.2004 година

За недопускане да се разработи ПУП за ПИ 241а, кв. 31, м. "Люлин - Западна тангента" за  обект търговско обслужваща сграда, газостанция и автомивка.


Решение № 13 от 11.03.2004 година

За недопускане разработване на ПУП за ПИ 778, к.л. 592, кв. 31, м. "Бояна" за обект - газостанция и автосервиз.


Решение № 14 от 11.03.2004 година

За отлагане разглеждането на докладна записка № 66-02-34/30.01.2004 за следващо заседание на Столичния общински съвет, до получаване на становища от кмета на район Люлин и дирекция "Зелена система".


Решение № 15 от 11.03.2004 година

За недопускане да се разработи ПУП за ПИ 393, 399, к.л. 437, 460, м. СПЗ "Слатина - север" за обект - административна сграда, сервиз, бензиностанция и автомивка.


Решение № 16 от 11.03.2004 година

За допускане издаване на виза на основание чл. 49-51 от ЗУТ за ПИ 20, кв. 75а, м. "Зона В-16" за обект - автомивка.


Решение № 17 от 11.03.2004 година

За недопускане разработване на ПУП за ПИ 7, к.л. №№ 116 и 117, м. "бул. Ломско шосе" за обект автосервиз, пункт за технически прегледи, газостанция и автомивка.


Решение № 18 от 11.03.2004 година

За отлагане разглеждането на докладна записка № 93-00-490/10.12.2003 относно организиране и провеждане на обществен конкурс за избор на Главен архитект на Столична община за следващо заседание на Столичния общински съвет и я връща за съвместно разглеждане на Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика и Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.


Решение № 19 от 11.03.2004 година

За предоставяне безвъзмездно за ползване за срок от 3 години на част от имот - публична общинска собственост на 8-мо РПУ на МВР за нуждите на дознателско звено.


Решение № 20 от 11.03.2004 година

За промяна предназначението собствеността на имот - пл. 1011, кв. 14, ул. "Баба" № 16, ж.к. "Модерно предградие", АОС № 13/13.12.1996 г., район Връбница - училищна сграда на 4 етажа с обща застроена площ 5 448 кв. м. и дворно място от 14 000 кв.м. от публична общинска собственост в частна общинска собственост.


Решение № 21 от 11.03.2004 година

За въвеждане на временни ограничения на движението и паркирането по улици и тротоари около дипломатически представителства на територията на Столична община.


Решение № 22 от 11.03.2004 година

За утвърждаване на транспортна задача за масовия градски транспорт за 2004 година.


Решение № 23 от 11.03.2004 година

За промяна в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 1 от 15.03.2004 година

За приемане сборен бюджет за 2004 на Столична община и отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2003.


Решение № 2 от 15.03.2004 година

За одобряване структурата и числеността на Столичната общинска администрация и на районните общински администрации.


Решение № 3 от 15.03.2004 година

За утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на Годишния общински план за работа по приватизация за 2003 година.