Решение № 615 от 16.12.2004 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие № 7, бл. 8, ет. 1, Зона Б-5, в жилищен.


Решение № 616 от 16.12.2004 година

За изменение на Решение № 323 по Протокол № 28 от 28.09.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 617 от 16.12.2004 година

За приемане и одобряване за 2005 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- конкретни размери на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Спряно изпълнението в частта му по точка II. 2 от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 618 от 16.12.2004 година

За решение по чл. 236, ал. 2, т. 3 от Търговския закон.


Решение № 619 от 16.12.2004 година

За изменение на чл. 41 от Раздел VІІ “Такса за административни услуги" на Глава втора "Местни такси" от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община”.


Решение № 620 от 16.12.2004 година

За определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2004 г. на търговските дружества с общинско имущество.


Решение № 621 от 16.12.2004 година

За предоставяне на допълнително средства от републиканския бюджет на Столичната община, в изпълнение на ПМС № 328 от 08.12.2004 г. и писмо № ФО-52/10.12.2004 г. на Министерство на финансите, дирекция „Финанси на общините”.