Решение № 595 от 16.12.2004 година

За приемане на годишната задача за дейността по чистотата за 2005 година.


Решение № 596 от 16.12.2004 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Глава трета “Цена на услуги”, Раздел VІІІ “Други услуги” в частта “Услуги, извършвани от Столичен дом за радостни обреди”.


Решение № 597 от 16.12.2004 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Глава първа “Местни такси”, Раздел ІІІ “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”.


Решение № 598 от 16.12.2004 година

За повторно намаляване на определената съгласно приложение № 1 към Решение № 44 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС, начална тръжна цена за непродадени дълготрайни материални активи в “Стоматологичен център ХХV – София” ЕООД.


Решение № 599 от 16.12.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРКП за УПИ ХVІІ-1214, 1378, 1602, 1603, кв. 13, м. ж.к. “Младост 2”.


Решение № 600 от 16.12.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 601 от 16.12.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел І-1006 с площ 1 022 кв. м. от квартал № 61, местност Вилна зона “Горна баня – разширение” по плана на град София, находящ се в град София, район "Овча купел", собственост на Борис Валериев Манджуков и Полина Валериева Манджукова, по преписка вх. № 08-18-25/2004 г. на СО.


Решение № 602 от 16.12.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-06-109/2004 г.


Решение № 603 от 16.12.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот V-32а от квартал 4, местност “Овча купел” по плана на град София, район "Овча купел".


Решение № 604 от 16.12.2004 година

За търг за продажба на незастроено дворно място - УПИ ІІ - за маг., кв. 12, м. “Люлин – 6 м.р.”, по преписка на Столична община вх. № 94-01-280/2003 г.


Решение № 605 от 16.12.2004 година

За търг за продажба на незастроено дворно място - УПИ ІV - общ. от кв. 51, м. “Христо Смирненски – Слатина”, по преписка вх. № 94-И-10/2004 г. на Столичната община.


Решение № 606 от 16.12.2004 година

За търг за продажба на незастроено дворно място - УПИ ХVІ-17, кв. 27, м. “ГГЦ - Зона В-17”, на ул. “Софроний Врачански” № 111, по преписка на Столичната община вх. № 08-05-91/09.06.2004 г.


Решение № 607 от 16.12.2004 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район "Витоша", съставляващ урегулиран поземлен имот ХХХІІІ-381а с площ от 1074 кв. м., кв. 166, м. ЖК “Гърдова глава”, чрез изкупуване на ¾ идеални части от съсобственика Валентин Димитров Пеев по преписка № 08-17-313/2004 г.


Решение № 608 от 16.12.2004 година

За прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ХІ-134, кв. 5 по плана на в.з. “Габеро - Азмата” чрез изкупуване на общинската идеална част от него от съсобственика Васил Василев Саралиев.


Решение № 609 от 16.12.2004 година

За отказ на предложение за замяна (по преписка № 08-15-10/2003 г.) на част от поземлен имот 14251, кв. 12, м. “До селото”, кв. Горубляне, собственост на граждани с част от общински поземлен имот за озеленяване, който е част от стар имот пл. № 1131, кв. 12, по плана на гр. София, м. "Горубляне".


Решение № 610 от 16.12.2004 година

За замяна на право на строеж за двуетажна сграда със застроена площ от 230 кв. м. и РЗП от 655 кв. м. върху недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в район "Красно село" на ул. “Нишава” № 90-92 имоти с пл. № 331 и 332, и ПИ с пл. № 333 от квартал 43 (стар кв. 45), местност “Бул. България”,  срещу жилища - собственост на “Електроимпулс - Рангелов и сие” ООД.


Решение № 611 от 16.12.2004 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. “Дружба 2”, бл. 215, вх. А, ет. 6, ап. 18, с жилище – частна собственост, по преписка № 08-14-100/2003 г.


Решение № 612 от 16.12.2004 година

За замяна на общински незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел VІІ, отреден за “супермаркет и озеленяване”, целия с площ 1 050 кв.м. от квартал № 26ж, местност ж.к. “Гео Милев – Подуяне – Редута – част парк Гео Милев” по плана на град София, находящ се в град София, район "Слатина" срещу жилищни имоти, собственост на “Изида” ООД, по преписка вх. № 94-Е-212/03 г./2004 г. на Столичната община.


Решение № 613 от 16.12.2004 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се град София, район "Връбница", бул. “Връх Манчо”, съставляващ УПИ V - общ. от квартал 70 по плана местност “Модерно предградие”, одобрен със заповеди №№ РД-09-50-337/23.06.1997 г., РД-09-293/30.07.2001 г., РД-09-070/17.02.2003 г., срещу жилища - собственост на Валери и Маргарита Григорови.


Решение № 614 от 16.12.2004 година

За разрешаване на жилищен проблем чрез замяна на общински жилищен имот, находящ се в град София, ж.к. “Хиподрума” срещу жилищен имот, собственост на граждани, находящ се в град София, ж.к. “Младост”, по преписка вх. № 94-Р-79/03 г./2004 г. на Столичната община.