Решение № 575 от 16.12.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл  в сила план за регулация за УПИ ІV-251, 251а, 253, кв. 7, м. “Люлин - център”.


Решение № 576 от 16.12.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-21-76/2004 година.


Решение № 577 от 16.12.2004 година

За извършване на доброволна делба на недвижими имоти, находящи се в гр. София, бул. "Сливница" № 142 и представляващи седем апартамента, между Столичната община и Александър Бойков, Екатерина Попйорданова, Николай Веселинов, Милена Веселинова и Веселина Сърбинова – Веселинова.


Решение № 578 от 16.12.2004 година

За извършване на доброволна делба на недвижими имоти, находящи се в гр. София, район Овча купел, между Столичната община и Параскева Анева, София Соколова и Юлка Костадинова.


Решение № 579 от 16.12.2004 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост срещу жилищни имоти, собственост на Соня Кирилова Калинова и Таня Кирилова Георгиева.


Решение № 580 от 16.12.2004 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. “Боговец” № 6, ап. № 19 срещу жилище – частна собственост.


Решение № 581 от 16.12.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект за решение по доклад №  66-00-591/11.11.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план.


Решение № 582 от 16.12.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ХХІV-955, 1028, кв. 5, м. ж.к. “Хаджи Димитър”.


Решение № 583 от 16.12.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столична община в недвижими имот, представляващ УПИ ІV-1235, кв. 40, м. “Орландовци” по преписка № 94-Р-218/2003 година.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 584 от 16.12.2004 година

За предложение на кмета на район “Овча купел” за замяна на жилище – частна собственост за по-голямо общинско, находящо се на ул. “Зелена ливада” № 1 по цени съгласно Закона за общинската собственост, но не по-ниски от данъчните оценки на имотите.


Решение № 585 от 16.12.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект за решение по доклад № 94-И-58/17.11.2004 относно ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на ПИ 519, кв. 1, м. “Дървеница” между Столична община и Иван Янков Манолов.


Решение № 586 от 16.12.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект за решение по доклад № 26-00-1217/17.11.2004 относно прекратяване на съсобственост чрез извършване на замяна на общинската част от имот, находящ се на ул. “Пиротска” № 79, район “Възраждане” срещу жилища – собственост на “Кулинар” АД.


Решение № 587 от 16.12.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект за решение по доклад № 94-01-49/17.11.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 103, УПИ V-735, м. ж.к. “Овча купел 1”.


Решение № 588 от 16.12.2004 година

За учредяване на ежегоден филмов фестивал "София филм фест".


Решение № 589 от 16.12.2004 година

За предприемане на действия за намаляване капитала на общинските търговски дружества с имоти, които по своето предназначение са: публична общинска собственост, зелени площи или са предвидени за озеленяване и имоти, които могат да послужат за обезщетяване на възстановени собственици в паркови територии.


Решение № 590 от 16.12.2004 година

За промени в състава и ръководствата на някои постоянни комисии на Столичния общински съвет.


Решение № 591 от 16.12.2004 година

За приемане на "Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община".


Решение № 592 от 16.12.2004 година

За приключване на сделките на “Софийски имоти” ЕАД по предварителните договори, сключени преди мораториума, наложен с Решение № 3 по Протокол № 3 от 28.11.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 593 от 16.12.2004 година

За наименуване на улица в гр. София, район Надежда, ж.к. “Надежда – І част”.


Решение № 594 от 16.12.2004 година

За одобряване на договора за заем между Столична община и Японската банка за международно сътрудничество за разширение на софийското метро, заедно с измененията към него, направени към 01.09.2004 година.