Решение № 535 от 09.12.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 536 от 09.12.2004 година

За отмяна на Решение № 9 по Протокол № 11 от 11.03.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 537 от 09.12.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда в урегулиран поземлен имот І, кв. 25, м. ж.к. “Левски – Зона В”.


Решение № 538 от 09.12.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция с обслужваща сграда в урегулиран поземлен имот І-1001, кв. 799в, м. “Фондови жилища”.


Решение № 539 от 09.12.2004 година

За прогласяване на нищожност на Решение № 85 по Протокол № 56 по 06.08.2003 г. на СОС в частта на потвърждаването на Заповед № РД-50-964/19.10.1995 г. на главния архитект на София и Заповед № РД-09-50-213/22.04.1998 г. на главния архитект на София в частта й, с която е одобрен ЗРКП за парцели І, ХІV, ІІІ и VІ, кв. 7, м. НПЗ “Военна рампа - изток” І и ІІ част.


Решение № 540 от 09.12.2004 година

За промени в състава на съвети на директорите на общински търговски дружества.


Решение № 541 от 09.12.2004 година

За предоставяне под наем за срок от три години на 35 кв. м. от покривното пространство на сградата на ул. “Екзарх Йосиф” № 37.


Решение № 542 от 09.12.2004 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-73 и УПИ VІІІ - за озел. и ТП, квартал 29, местност “Цар Борис ІІІ”, по плана на град София - район “Витоша”, по преписка с вх. № 08-17-242/2004 г.


Решение № 543 от 09.12.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение № 20, т. 21, по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС за УПИ ХVІІІ-373, кв. 21, м. “Врана - Лозен - Триъгълника” по преписка № 08-23-141/2003 г.


Решение № 544 от 09.12.2004 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ ХІІІ-421 в кв. 2 по плана на м. “Група Зоопарк” чрез замяна на придаваем общински поземлен имот срещу отчуждаем поземлен имот – собственост на Радинка и Адриана Тричкови.


Решение № 545 от 09.12.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулирани поземлени имоти, съставляващи съответно парцел І-266 с площ 986 кв. м. и парцел ІІ-266 с площ 700 кв. м. от квартал № 184А, местност ЖК “Гърдова глава” по плана на град София, район "Витоша", собственост на Цвета Стоянова Йонева, Димитър Стоянов Йонев, Пенка Стефанова Доскова, Ивелина Стефанова Кирова, по преписка вх. № 08-17-199/03 г./2004 г. на СО.


Решение № 546 от 09.12.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, по преписка вх. № 08-18-174/03 г./2004 г.


Решение № 547 от 09.12.2004 година

За доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за кв. 102 УПИ ІІІ-793, ІІ - СО, м. “Христо Смирненски - Слатина”.


Решение № 548 от 09.12.2004 година

За учредяване на право на надстрояване и допълнително застрояване на “НИКОН-НК" ЕООД за 111,71 кв. м. застроена площ и 175 кв. м. за кота 1,66 м. върху общински недвижим имот - УПИ І - отреден за озеленяване, КОО и обществена тоалетна, от квартал 19, местност “ГГЦ - Зона В-17”, район "Сердика".


Решение № 549 от 09.12.2004 година

За учредяване на право на пристрояване и допълващо застрояване на “Експрес гарант – НК” ЕООД за 110 кв. м. върху общински недвижим имот - УПИ І - отреден за ОЖС, магазини, ТП и чисто производство, от квартал 9, местност “Зона В-17”, район “Сердика”.


Решение № 550 от 09.12.2004 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ І, кв. 45, м. “Банишора Зона В-17”.


Решение № 551 от 09.12.2004 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ Х-79 и ХІ-78 в кв. 43 по плана на м. в. з. “Бистрица - разширение” чрез замяна на придаваеми общински поземлени имоти срещу отчуждаем поземлен имот – собственост на Христо Димитров Лачев.


Решение № 552 от 09.12.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял, представляващ 69,45 % идеални части от незастроен поземлен имот, съставляващ имот с планоснимачен № 11 с площ 250 кв. м. по АОС, включен в състава на урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ІІ-10, 11, 13, целия с площ 840 кв. м. от квартал № 212, местност “Западно направление” по плана на град София, находящ се в град София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 47, срещу жилищни имоти, собственост на собствениците Георги Налбантов, Антоний Стефанов, Николай Николов и Георги Груев, по преписка вх. № 08-03--29/2004 г. на Столичната община.


Решение № 553 от 09.12.2004 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в град София, район “Слатина”, ул. “598” № 1, съставляващ поземлен имот с пл. № 113 от квартал 211, местност “Христо Смирненски – Слатина” за жилища - собственост на Иван Николов Ботев.


Решение № 554 от 09.12.2004 година

За приемане изменение на структурата на Столичната общинска администрация.