Решение № 495 от 25.11.2004 година

За замяна на общински недвижим имот с пл. № 721, находящ се в град София, район “Овча купел”, м. ЖК “Овча купел”, кв. 17, попадащ в УПИ І - за ожс, магазини, гаражи и трафопост, с площ на имота 967 кв. м., срещу равностоен поземлен имот - частна собственост, по преписка № 08-18-134/2003 г.


Решение № 496 от 25.11.2004 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV-303, целия с площ 1073 кв. м., кв. 269, м. “Павлово – Бъкстон”, район “Витоша”, срещу жилищни имоти – собственост на “ФУРНИР” АД, по преписка № 2600-1546/2004 г.


Решение № 497 от 25.11.2004 година

За провеждане на търг - на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 180 от ЗУТ - за учредяване на право на строеж върху поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ I, кв. 177, местност “Гевгелийски квартал”, за изграждане на предвидения по ПУП едноетажен магазин със застроена площ от около 85 кв. м.


Решение № 498 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на терторията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот ІХ-22, кв. 13, м. НПЗ “Искър – север”, по преписка вх. № 08-14-117/2004 г.


Решение № 499 от 25.11.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на терторията за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план, по преписка вх. № 26-00-1498/2004 г.


Решение № 500 от 25.11.2004 година

За процедура по прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от поземлен имот с планоснимачен № 91, включен съгласно действащия план за регулация в УПИ І-91, и процедура по § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-91 от квартал № 33-нов, м. “ЖК Левски – зона В”, находящ се в град София, район “Подуяне”.


Решение № 501 от 25.11.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столичната община, представляващ 2/3 идеални части от незастроен поземлен имот, съставляващ имот с планоснимачен № 684, целия с площ 370 кв. м., попадащ в урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ІV, отреден за "жилищно строителство и КОО" от квартал № 76, местност “Суха река" –бул. "Ботевградско шосе – рамка, І-ва част” по плана на град София, находящ се на улица "Липов рът" № 02, район “Подуяне”, град София, по преписка вх. № 08-06-98/03 г./2004 г. на Столичната община.


Решение № 502 от 25.11.2004 година

За  наименуване на обекти с местно значение на името на Радой Ралин и поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата, в която е живял.


Решение № 503 от 25.11.2004 година

За отмяна на заповед № РД-09-50-691/30.09.2004 г. на главния архитект на София, противоречаща на Решение № 26 по Протокол № 13 от 25.03.2004 г. на СОС.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 504 от 25.11.2004 година

За изменение на Решение № 162 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет, по преписка № 7000-230/2003 г.


Решение № 505 от 25.11.2004 година

За даване на съгласие за приключване на сделка от “Софийски имоти” ЕАД.


Решение № 506 от 25.11.2004 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд в размер на 25 300 лева аварийната подмяна на отоплителните котли и привеждане в изправност на отоплителната инсталация на ЦДГ 182 в село Пасарел, район “Панчарево”.


Решение № 507 от 25.11.2004 година

За изменение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столичната община.


Решение № 508 от 25.11.2004 година

За изменение на наредби, приети от Столичния общински съвет, и приемане на “Правила за експлоатация на преместваеми съоръжения на спирките на масов градски транспорт”.

Отменено с решение № 332 по протокол № 48 от 19.05.2005 г.


Решение № 509 от 25.11.2004 година

За замяна на общински поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 1 030 кв. м. по скица - ПИ 827 - част от УПИ I-827, 828, от кв. 110А - с отреждане за жилищно строителство, местност бул. "Сливница", по регулационния план на София.


Решение № 510 от 25.11.2004 година

За замяна на общински недвижим имот - УПИ VІ за общ. и делово обслужване и подземни гаражи, кв. 116-б, м. “Подуяне – центъра”, находящ се в гр. София, район "Оборище", с площ на имота 260 кв. м. срещу поземлен имот пл. № 8, кв. 116-б, м. “Подуяне – центъра”, частна собственост по преписка 08-04-12/2004 г.


Решение № 511 от 25.11.2004 година

За приемане на решения във връзка с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.

Договор за продажба № РД-561-317/04.06.2007 г.


Решение № 512 от 25.11.2004 година

За резултати от оценяването на офертите по тръжната процедура за доставка на единични автобуси за нуждите на градския транспорт в гр. София.


Решение № 513 от 25.11.2004 година

За поправка на явна практическа грешка в Решение № 227 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет и Решение № 324 по Протокол № 28 от 28.09.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 514 от 09.12.2004 година

За предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на София" Мистер Ирко – Христо Рангелов Каранджунов.