Решение № 475 от 25.11.2004 година

За изпълнение на т. 2 от Решение № 224 от Протокол № 24/22.07.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 476 от 25.11.2004 година

За утвърждаване на доклад на инж. Иван Гечев - заместник-кмет на Столичната община, относно кандидатстване на Столичната община по програма ФАР BG 937.11.02 “Подобряване на водоснабдяването в райони с потенциал за развитие на туризма”.


Решение № 477 от 25.11.2004 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд в размер на 143 000 лева за проектиране и преоборудване на локални котелни инсталации за работа с природен газ в общински сгради на Район “Овча купел".


Решение № 478 от 25.11.2004 година

За намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 137 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г. на Столичния общински съвет начална тръжна цена за непродадените движими дълготрайни материални активи, собственост на “Медико-техническа лаборатория III – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 479 от 25.11.2004 година

За намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 134 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г. на Столичния общински съвет начална тръжна цена за непродадените движими дълготрайни материални активи, собственост на “Медико-техническа лаборатория VІІ - София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 480 от 25.11.2004 година

За приемане резултатите от проведените преговори с фирмите конценсионери по чистота.


Решение № 481 от 25.11.2004 година

За резултатите от работата на Временната комисия за погребално обслужване, проверка и анализ на “София Крематориум” АД.


Решение № 482 от 25.11.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 483 от 25.11.2004 година

За промяна начина на трайно ползване за общински земеделски имот 204, местността “Кревуля” в землището на с. Чепинци, Район “Нови Искър”.


Решение № 484 от 25.11.2004 година

За продължаване с една година срока за настаняване в жилище от Фонд “Резервен” семейството на Пламен Цветанов Станчев по преписка № 94-П-136/2004 г. св. с 94-П-325/2002 г.


Решение № 485 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ІV-439 от кв. 22, местност “Дървеница” по плана на град София, находящ се в град София, Район "Студентски", собственост на Даниел Иванов Митов и Смиляна Първанова Маринова, по преписка вх. № 08-16-79/2004 г на СО.


Решение № 486 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ХІІІ-941, 942, с площ 675 кв. м. от квартал № 19а, местност вилна зона "Горна баня – разширение", по плана на град София, находящ се в град София, Район “Овча купел”, собственост на Румен Василев Пешев, по преписка вх. № 08-18-26/2004 г. на СО.


Решение № 487 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на терторията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-18-27/2004 г.


Решение № 488 от 25.11.2004 година

За замяна на общински незастроен поземлен имот, съставляващ имот с планоснимачен № 280 с площ 500 кв. м., срещу незастроен поземлен имот, съставляващ имот с планоснимачен № 289 с площ 362 кв. м. (собственост на Христо Стефанов Димитров, Захаринка Христова Стоянова, Зорка Христова Цонева и Неделчо Димитров Димитров) - и двата включени в състава на урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел II, отреден за "училище", без посочена площ по скица от квартал 10, местност “Люлин 10”, по плана на гр. София, находящи се в град София, район “Люлин”, по преписка вх. № ДЖ-Н-1/02 г./2004 година на Столичната община.


Решение № 489 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел XVII-972 от квартал № 32, местност “Люлин-2”, по плана на град София, находящ се в град София, Район “Люлин”, собственост на Васил Асенов Стойчевски, по преписка вх. № 08-19-160/03 г./2004 г. на СО.


Решение № 490 от 25.11.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел VІ-796 от квартал № 110, по плана на с. Чепинци, район “Нови Искър”.


Решение № 491 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на терторията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-09-13/2004 г. на СО.


Решение № 492 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ІV-1322 от квартал № 152, местност “Студентски град” по плана на град София, находящ се в град София, Район “Студентски”, собственост на Анастасия Йосифова Спасова, Христина Йосифова Йорданова, Богдан Любомиров Кузев и Иванка Любомирова Боева, по преписка вх. № 08-16-50/2004 г. на СО.


Решение № 493 от 25.11.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на терторията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-18-103/2004 г.


Решение № 494 от 25.11.2004 година

За замяна на общински имот, находящ се в Столичната община, район “Искър” - поземлени имоти с пл. №№ 143 и 144, квартал 3, местност НПЗ "Искър - север” срещу жилища - собственост на граждани по пазарни цени.