Решение № 455 от 11.11.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял от недвижими имоти, находящи се в гр. София, район "Кремиковци", кв. Враждебна, представляващи идеални части от УПИ ІІ-28 и УПИ ХІІ - общ., кв. 4, по преписка № 94-Я-8/2004 г.


Решение № 456 от 11.11.2004 година

За учредяване на право за надстрояване на ЕТ “Руимекс – Крум Крумов” за 71,50 кв. на собствената му сграда "Фотоателие" със застроена площ от 67,80 кв. м., разположена върху общински недвижим имот (актуван с акт за общинска собственост № 5329/21.02.2000 г. на Столичната община, Район "Люлин"), находящ се в град София, район "Люлин", на ул. "Иван Ботев", представляващ урегулиран поземлен имот І - отреден за ЖС, гаражи и комплексно обществено обслужване, от квартал 22, местност ж.к. “Люлин – 8 м.р.”, по плана на град София, одобрен със заповед № РД-09-50-316/07.07.2003 г. на главния архитект на София.


Решение № 457 от 11.11.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската 1/2 идеална част от УПИ VII-214, от квартал 312е, местност "Красно село - Плавателен канал" и прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската 1/2 идеална част от УПИ VIII-214, от квартал 312е, местност "Красно село - Плавателен канал".


Решение № 458 от 11.11.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ V-1241,1241а, кв. 55, местност “Манастирски ливади” - на площ от 322 кв. м., от Лидия Грозданова Стоянова и Александър Савов Стоянов.


Решение № 459 от 11.11.2004 година

За провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост за продажба на общински недвижим имот, находящ се на бул. "Инж. Иван Иванов" ("Сливница") № 100 - съставляващ УПИ XIX-9, от квартал 129А, местност "Зона Б-4", и за продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул."Чипровци" № 8 - съставляващ ПИ 17 от квартал 152, местност "Зона Б-2" по плана на гр. София, Район "Възраждане".


Решение № 460 от 11.11.2004 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ V-776 от кв. 35, м. “Лагера”, по преписка вх. № 94-Е-43/2004 г. на Столичната община.


Решение № 461 от 11.11.2004 година

За уреждане взаимоотношенията между Столичната община и ЖСК “ВМЕИ 1” чрез заплащане пазарната стойност на правото на строеж за допълнително построените етажи, извън обема на учреденото им с договор от 04.07.1991 г. ОПС.

Договор за продажба № РД-561-192/30.03.2007 г.


Решение № 462 от 11.11.2004 година

За замяна на УПИ ХХІХ - КОО, кв. 41, с. Железница срещу жилищни имоти, собственост на ЕТ “Ася - Атанас Звезданов” – инвеститор на обект “Магазин за хранителни стоки и кафе”, изграден върху него.

Договор за замяна № РД-562-337/29.12.2006 г.


Решение № 463 от 11.11.2004 година

За замяна на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с пл. № 565 от квартал 8 находящ се в местност ж.к. “Гърдова глава” по плана на град София - с площ по трасировъчна скица от 396,12 кв. м.


Решение № 464 от 11.11.2004 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, Район "Красна поляна", съставляващ поземлен имот пл. № 802, кв. 89, м. “Факултета”, ул. “Иван Гарванов” № 5, чрез изкупуване на 350/595 идеални части от съсобственика Никола Георгиев Захариев по преписка вх. № 08-11-17/2004 г.


Решение № 465 от 11.11.2004 година

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столичната община.


Решение № 466 от 11.11.2004 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот – ателие в сградата на ул. “Панайот Волов” № 2-4, вх. А, в жилищен.


Решение № 467 от 11.11.2004 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І от кв. 823а, м. “Фондови жилища”, срещу жилища на фирма ЕТ “Тони – Маргарита Стоилова”, по преписка вх. № 94-М-366/26.11.2003 г.


Решение № 468 от 11.11.2004 година

За замяна на общински поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, на ул. “Бедек” № 3, представляващ урегулиран пиземлен имот с площ от 748 км. м. - УПИ V-438 от квартал 833 (стар квартал 860), местност ЖК "Триъгълника", по проекта за ЧИЗРП за парцели II и V от квартал 833, местност "Триъгълника - Надежда", одобрен съгласно Протокол ГК-Г-51 от 28.03.2001 г. на Градската архитектурно-градоустройствена комисия.


Решение № 469 от 11.11.2004 година

За членство на Столичната община в Асоциацията на българските градове и региони.


Решение № 470 от 11.11.2004 година

За определяне на представител на Столичния общински съвет в състава на Областния съвет за развитие на Област София.


Решение № 471 от 11.11.2004 година

За отмяна на Решение № 368/14.10.2004 г. по Протокол № 29 на СОС и замяна на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I - общ. от кв. 3, м. "Хаджи Димитър", целия с площ 780 кв. м., находящ се на ъгъла на ул. "Макгахан" и ул. "125", срещу равностойни жилищни имоти.


Решение № 472 от 11.11.2004 година

За ремонт на изгорялата естрада в парк "Борисова градина", гр. София.


Решение № 473 от 25.11.2004 година

За поставяне на паметна плоча на акад. Владимир Топенчаров.


Решение № 474 от 25.11.2004 година

За кандидатстване на София за Културна столица на Европа за 2009 г.