Решение № 435 от 11.11.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект - Автомивка и паркинг в урегулиран поземлен имот ІV, кв. 10в, м. “Разсадника – Бежанци”.


Решение № 436 от 11.11.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Ггазостанция за пропан-бутан и природен газ с обслужваща сграда в урегулиран поземлен имот ХІІ, кв. 7, м. “НПЗ Военна рампа - изток”.


Решение № 437 от 11.11.2004 година

За искане за издаване на виза за временен обект – автомивка с обслужваща сграда и кафе в урегулиран поземлен имот ХV-21, кв. 2, м. “Врана - Лозен - Триъгълника”.


Решение № 438 от 11.11.2004 година

За искане за виза за временен обект – Автомивка, сервиз и кафе в поземлен имот № 1178, кв. 37, м. “Факултета”.


Решение № 439 от 11.11.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Крайпътен комплекс – ТИР паркинг, автосервиз с автомивка и дизел колонка в поземлен имот № 334, 335, к.л. Г-8-6-Г, м. “Грамадето” - с. Герман.


Решение № 440 от 11.11.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Бензиностанция, газостанция с обслужваща сграда и производствено хале в поземлен имот.


Решение № 441 от 11.11.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория ІV – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 442 от 11.11.2004 година

За договор за наем на ЧСОУ “Евростар”.


Решение № 443 от 11.11.2004 година

За отстъпване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост за срок от десет години на Футболен клуб “ВИХЪР”.


Решение № 444 от 11.11.2004 година

За отдаване под наем на "Български пощи" ЕАД - ТП "Софийски пощенски съобщения" за нуждите на пощенска станция на помещение с площ от 39,40 кв. м., част от имот публична общинска собственост  - сградата на кметство на с Сеславци, Район "Кремиковци", Столична община.


Решение № 445 от 11.11.2004 година

За завишаване бюджета на Дирекция “Култура” на Столичната община.


Решение № 446 от 11.11.2004 година

За отмяна на т. 2 и т. 3 от Решение № 14 по Протокол № 25 от 20.04.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 447 от 11.11.2004 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище в ж.к. “Левски – зона Г”, бл. 10, вх. 3, ет. 1, в жилищен.


Решение № 448 от 11.11.2004 година

За промяна предназначението на общински нежилищни имоти в жилищни.


Решение № 449 от 11.11.2004 година

За промяна предназначението на общински нежилищни имоти в жилищни.


Решение № 450 от 11.11.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-17-192/2004 г..


Решение № 451 от 11.11.2004 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание чл. 15, ал. 5 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за урегулиран поземлен имот І-986 - общ. от кв. 55, местност в.з. "Горна баня", по плана на гр. София, собственост на Елка Будинова Найденова, по преписка № 08-18-123/2004 г.


Решение № 452 от 11.11.2004 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район "Възраждане", съставляващ поземлен имот пл. № 6, кв. 262, м. “Центъра - Зона Б-5-3”, ул. “Странджа” № 14, чрез изкупуване на 8/9 идеални части от съсобственика Веселина Христова Апостолова, по преписка № 08-03-99/01/2004 г.


Решение № 453 от 11.11.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул. “Бдин” № 5 в район “Подуяне”.


Решение № 454 от 11.11.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от урегулиран поземлен имот Х-1032, кв. 66а, местност “Христо Смирненски – Слатина” целия с площ от 540 кв.м. от съсобственика Драга Филипова Бонева.