Решение № 415 от 28.10.2004 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на ст. серж. Владимир Пашов, загинал в Ирак при изълнение на служебния си дълг.


Решение № 416 от 28.10.2004 година

За даване съгласие за постигане на съдебна спогодба по гр. д. № 1436/2002 г. на СГС, III - го ГО, 54 състав между Столичната община и Антоанета Христова.


Решение № 417 от 04.11.2004 година

За актуализиране бюджета на Столичната община за 2004 г.


Решение № 418 от 04.11.2004 година

За приемане на изменение и одобрение на структурата и щата на Столичната общинска администрация.


Решение № 419 от 04.11.2004 година

За промяна на т. 2, Приложение № 23 от Решение № 2 по Протокол № 12/15.03.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 420 от 04.11.2004 година

За изменение на Решение № 107 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 421 от 04.11.2004 година

За отписване от списъка на ДМА на "Софиски имоти" ЕАД на недвижим имот.


Решение № 422 от 04.11.2004 година

За утвърждаване на окончателни списъци по чл. 14 от ППЗОС за 2004 г. на граждани, които се предвижда да бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем.


Решение № 423 от 04.11.2004 година

За изменение на Решение № 79 по Протокол № 17 от 13.05.2004 г. на СОС относно провеждане търг за продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в град София, район "Люлин", улица "Кореняк".


Решение № 424 от 04.11.2004 година

За изменение на Решение № 200 по Протокол № 23 от 15.07.2004 г. на Столичния общински съвет относно делба на недвижими имоти, находящи се в м. "Красно село - Плавателен канал", бул. "Каблешков", район "Триадица".


Решение № 425 от 04.11.2004 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-317, кв. 41, м. “Овча купел”.


Решение № 426 от 04.11.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел VІ-731 от квартал № 67, местност ж.к. “Карпузица” по плана на град София, находящ се в град София, район "Витоша", собственост на Славка Никифорова Петрова, Николай Александров Нарижни, Валери Александров Нарижни, по преписка вх. № 08-17-99/03/2004 г. на СО.


Решение № 427 от 04.11.2004 година

За изкупуване на части от имот на ул. “Дунав” № 5, район “Оборище”.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 428 от 11.11.2004 година

За допускане на паралелки от І до VІІІ клас с ученици под минималния брой за учебната 2004/2005 г.


Решение № 429 от 11.11.2004 година

За допускане на намалена численост на паралелките от І до VІІІ клас в 87-мо ОУ “Васил Левски” - с. Желява през учебната 2004/2005 г.


Решение № 433 от 11.11.2004 година

За изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столичната община.


Решение № 434 от 11.11.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Газостанция с обслужваща сграда в урегулиран поземлен имот І-683, кв. 9, м. “СПЗ Слатина - юг”.