Решение № 16 от 12.02.2004 година

За отхвърляне проекта на решение по докладна записка № 6б-02-264/29.08.2003 и не допуска  издаване на виза на основание чл. 49-51 от ЗУТ за УПИ II-457, кв. 8, м. "Разсадника-Бежанци" за обект - Автомивка.


Решение № 17 от 12.02.2004 година

За отхвърляне проекта за решение по докладна записка № 66-02-284/08.10.2003 и недопускане да се разработи ПУП за урегулиран поземлен имот XXIV, кв. 74, кв. Курило, гр. Нови Искър, обект: Бензиностанция с обслужваща сграда модулен тип.


Решение № 18 от 12.02.2004 година

За изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община.


Решение № 19 от 12.02.2004 година

За разработване на ПУП за поземлен имот № 574, к.л. 222, кв. 6, м. НПЗ "Военна рампа-изток", обект: Метан газостанция с обслужваща сграда с изискване за максимален допустим процент за озеленяване.


Решение № 20 от 12.02.2004 година

За разработване на ПУП за УПИ I-606, кв. 67, м. "Кръстова вада", обект: Търговски комплекс с бензиностанция и газостанция с изискване за максимално допустим процент за озеленяване.


Решение № 21 от 12.02.2004 година

За разработване на ПУП, УПИ II, ПИ 471, 472, кв. 2, м. НПЗ "Средец" за обект: Газостанция (метан) с обслужваща сграда и складова база, с изискване за максимално допустим процент за озеленяване.


Решение № 22 от 12.02.2004 година

За разработване на ПУП за УПИ XIX, кв. 2, НПЗ "Военна рампа-изток", обект: Газостанция (метан) с нафтоколонка и обслужваща сграда.


Решение № 23 от 12.02.2004 година

За приемане за сведение информацията относно извършени проверки, установени нарушения и наложени наказания по реда на Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община и Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия за 2003 година.


Решение № 24 от 12.02.2004 година

За възлагане на експлоатацията на ДМА - публична общинска собственост, представляващи съоръжения, релсов път и контактна кабелна мрежа на "Столичен електротранспорт" ЕАД.


Решение № 25 от 12.02.2004 година

За увеличаване допълнителните резерви на "Столичен автотранспорт" ЕАД със стойността на 50 броя автобуси.


Решение № 26 от 12.02.2004 година

За увеличаване на допълнителния капиталов резерв на "Столичен автотранспорт" ЕАД.


Решение № 27 от 12.02.2004 година

За преобразуване на 94 ОУ със СПТУ "Димитър Страшимиров", район Слатина в 94 СОУ "Димитър Страшимиров" с паралелки за придобиване на професионална квалификация по държавен план-прием от учебната 2004/2005 година.


Решение № 28 от 12.02.2004 година

За предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 3 години общински недвижим имот, находящ се в кв. "Факултета", бул. "Възкресение" № 151 (в двора на 75 ОУ "Тодор Каблешков") с обща площ 450 кв. м., за нуждите на Читалище "Ромска звезда". 


Решение № 29 от 12.02.2004 година

За отлагане разглеждането на докладна записка № 93-00-56/06.02.2004 относно преструктуриране на общинско дружество "Софийски имоти" ЕАД за следващото заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 1 от 26.02.2004 година

За награждаване със званието "Почетен знак на Столична община" на Иван Пенчев Иконописов.


Решение № 2 от 26.02.2004 година

За награждаване със званието "Почетен гражданин на Столична община" на Маестро Юри Буков.


Решение № 3 от 26.02.2004 година

За промяна в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 4 от 26.02.2004 година

За промяна на решения на Столичния общински съвет в частта им, касаеща промяна на метода за приватизация от конкурс на търг.


Решение № 5 от 26.02.2004 година

За откриване процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг на обект - сграда /незавършено строителство/, находяща се в ж.к. "Левски-Г", срещу бл. 36.


Решение № 6 от 26.02.2004 година

За приемане постигнатото споразумение по протокол № 169 от 19.02.2003 г. за част от имот пл. № 1713, м. "кв. Обеля" с площ от 80 кв. м., попадаща в част от трасето на бул. "Разпределител Север-юг", за който е открито производство по отчуждаване с Решение № 68 по Протокол № 20/20.01.2001 на СОС за мероприятие изграждане на бул. "Разпределител Север-юг".