Решение № 395 от 28.10.2004 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер на 73 000 (седемдесет и три хиляди) лева основния ремонт на котелната и отоплителната инсталация на административната сграда на район “Кремиковци”.


Решение № 396 от 28.10.2004 година

За дофинансиране със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА” в размер на 280 000  (двеста и осемдесет хиляди) лева участието на Столична община в проект “Красива София” – 2004 година.


Решение № 397 от 28.10.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по преписка № 08-23-158/2003 година.


Решение № 398 от 28.10.2004 година

За обявяване на търг за продажба на неурегулирани поземлени имоти с пл. №№ 944 и 945 с обща площ 1.339 дка, находящи се в с. Железница, м. “Райковица”, кад. лист № Г-18-3-В.


Решение № 399 от 28.10.2004 година

За обявяване търг за продажба на общински недвижим имот (АОС № 5296/13.09.1999 г. на район Люлин) на незастроено дворно място, съставляващо УПИ ІV, кв. 4, м. “Люлин-Център”.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 400 от 28.10.2004 година

За предоставяне под наем за детска кухня на ЕТ "ХЕР - Георги Мешенлиев" за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. “Васил Друмев” № 34.


Решение № 401 от 28.10.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-17-190/2003 година.


Решение № 402 от 28.10.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-820, 821, кв. 210, м. “Гърдова глава”, находящ се в гр. София, район Витоша.


Решение № 403 от 28.10.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 18 по Протокол № 58/15.09.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 404 от 28.10.2004 година

За прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ-1179 и доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ VІІІ, кв. 43, м. бул.”Сливница”, чрез замяна, по преписка № 08-20-167/02/2004 година.


Решение № 405 от 28.10.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ V-242, 273, кв. 39, м. в.з. “Бистрица-разширение” от съсобственика Румен Цветков.


Решение № 406 от 28.10.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект за решение по доклад № 66-02-25/20.08.2004 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ-2723, кв. 2, м. “НПЗ - Горубляне”.


Решение № 407 от 28.10.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект на решение по доклад № 08-11-39/27.07.2004 относно замяна на недвижим имот – общинска собственост, складово помещение и право на пристрояване и надстрояване върху общински недвижим имот, находящ се в кв. 37, до бл. 10, м. “Красна поляна” за жилищни имоти на ЕТ “Филип и дъщери – Филип Славчев”.


Решение № 408 от 28.10.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект за решение по доклади № 08-16-60 и № 08-16-61/18.06.2004 относно отписване от списъка на ДМА на “СПОРТНА СОФИЯ 2000” ЕАД на част от недвижим имот.


Решение № 409 от 28.10.2004 година

За изменение на Решение № 227 по Протокол № 24/22.07.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 410 от 28.10.2004 година

За даване на съгласие за заемообразно финансиране на "ДКЦ ХХІІ – София" ЕООД със средства от СОПФ, Направление "Портфолио" в размер на 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева със срок на погасяване 31.12.2006 година за разплащане на извършени строително-монтажни работи през 2002 година.


Решение № 411 от 28.10.2004 година

За промени в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столичната община.


Решение № 412 от 28.10.2004 година

За избор на състав на Комисия за провеждане на процедури в областта на транспорта и транспортната инфраструктура.


Решение № 413 от 28.10.2004 година

За избор на състав на Комитета за провеждане на процедура за избор на международен оператор от частния сектор на “Топлофикация – София” АД.


Решение № 414 от 28.10.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 226 по Протокол № 24/24.07.2004 г. и Решение № 363 по Протокол № 29/14.10.2004 г. на Столичния общински съвет.