Решение № 375 от 28.10.2004 година

За даване на разрешение за поставяне на паметна плоча на Андрей Ляпчев на сградата на Института по изкуствознание, ул. "Кракра" № 21.


Решение № 376 от 28.10.2004 година

За даване на разрешение за поставяне на скулптура "Приятелство" на площад "Тел-Авив - Яфо" след съгласуване на проекта с ДАГ.


Решение № 377 от 28.10.2004 година

За изменение и допълнение на Наредбата от 26.01.1998 г. за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на СО.


Решение № 378 от 28.10.2004 година

За определяне на жилища – общинска собственост за продажба.


Решение № 379 от 28.10.2004 година

За прехвърляне на кредити по бюджета на Столична община за 2004 година.


Решение № 380 от 28.10.2004 година

За неприемане предложения от вносителя проект за решение по доклад № 93-00-418/08.10.2004 относно изменение на структурата и щата на Столичната общинска администрация.


Решение № 381 от 28.10.2004 година

За промени в Устава на “Столичен медицински холдинг” ЕАД.


Решение № 382 от 28.10.2004 година

За отпускане на шест персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 383 от 28.10.2004 година

За разкриване на Дом за временно настаняване на деца от 3 до 18 г. “Вяра, Надежда и Любов” и отмяна на Решение № 30 по Протокол № 52/11.01.1999 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 384 от 28.10.2004 година

За приемане на годишния план за ползване на горите на Столична община за 2004 г. (с. Железница, отдел 643-б, 643-в, 643-м).


Решение № 385 от 28.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 386 от 28.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 387 от 28.10.2004 година

За допълване на Решение № 110 по Протокол № 19/10.06.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 388 от 28.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг на обект – общинска собственост.


Решение № 389 от 28.10.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг на обект – общинска собственост.


Решение № 390 от 28.10.2004 година

За подробния устройствен план на м. “Западно направление – част” - да се изработи заедно със специфичните правила и нормативи на чл. 13, ал. 2 от Закона за устройство на територията.


Решение № 391 от 28.10.2004 година

За допускане да се проведе устройствена процедура за УПИ ІІІ и Х, кв. 2, м. “Славия” за обект – автостопанство, общежитие с паркинг, 2 броя бензиностанции с обслужваща сграда, автомивка с диагностичен център.


Решение № 392 от 28.10.2004 година

За замяна на жилище – частна собственост за общинско жилище, находящо се в ж.к. “Суха река”, бл. 21, вх. Г, ет. 1, район Подуяне.

Договор за замяна № РД-562-93/18.04.2007 г.


Решение № 393 от 28.10.2004 година

За отлагане разглеждането на доклад № 21-00-269/20.10.2004 относно предоставяне безвъзмездно право на собственост на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”, правото на собственост върху недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. София, район “Средец”, в парк “Борисова градина” за изграждане на многофункционална спортна база за следващо заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 394 от 28.10.2004 година

За даване съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на държавен имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район “Сердика”, ул. “Кирил Пърличев” № 22, представляващ училищна сграда на два етажа, ползвана от бивше СПТУ по енергетика.