Решение № 355 от 14.10.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-07-37/15.04.2004 г.


Решение № 356 от 14.10.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столичната община в недвижим имот, представляващ апартамент № 60, находящ се в ЖК “Младост” ІІІ част, бл. 349, вх. В, ет. 5, по преписка № 93-00-48/2002 г.


Решение № 357 от 14.10.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял, представляващ 75,75 % идеални части от застроен поземлен имот (без построената в имот сграда), съставляващ имот с планоснимачен № 1, с площ от 212,60 кв. м. по графични данни, а по АОС с площ 212 кв. м., включен в състава на застроен урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел VІІ-1, 2, 3, 20, целият с площ 841, 72 кв. м. от квартал № 244, местност “Зона Б-5-3” по плана на град София, находящ се в град София, Район “Възраждане”, ул. "Позитано" № 68, срещу жилищни имоти, собственост на съсобственика Велислав Христов Велев, по преписка вх. № 08-03-35/2004 г. на Столичната община.


Решение № 358 от 14.10.2004 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот № 1699, кв. 322а, м. “Красно село – Плавателен канал” по плана на гр. София, заедно с изградената в него едноетажна жилищна сграда.


Решение № 359 от 14.10.2004 година

За даване съгласие за постигане на съдебна спогодба по гражданско дело № 1436/2002 г. на СРС, ІІІ-го ГО, 54-ти състав, между Столичната община и Антоанета Христова Христова по отношение на следния съсобствен между страните по делото недвижим имот, находящ се в град София, район "Възраждане", ул. "Три уши" № 12А и представляващ незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел III-СО, 19, целият с площ 368,01 кв. м., а по АОС с площ 322 кв. м. от квартал № 262, местност "Зона Б-5-3" по плана на град София, по преписка вх. № 94-А-133/2004 г. на Столичната община.


Решение № 360 от 14.10.2004 година

За търг за продажба на незастроено дворно място - УПИ ХVІ-14, кв. 136, м. “Зона Б-3”, по преписка на Столичната община вх. № 94-Г-58/2004 г.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 361 от 14.10.2004 година

За търг за продажба на незастроено дворно място - УПИ ІХ-700 от кв. 46, м. “Модерно предградие”, по преписка вх. № 08-20-102/2004 г. на Столичната община.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 362 от 14.10.2004 година

За предоставяне под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ с в район “Витоша”, НП "Витоша" – Горски дом “Боерица”, представляващ триетажна масивна сграда, по преписка № 26-00-1133/2004 г.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 363 от 14.10.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 226 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 364 от 14.10.2004 година

За отмяна на Раздел І “Такса битови отпадъци” от Глава Втора “Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 27 от 06.02.2003 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 4 от 10.12.2003 г., и приемане на нов Раздел І “Такса битови отпадъци” от Глава Втора “Местни такси” на същата.


Решение № 365 от 14.10.2004 година

За преобразуване на санаториална детска градина № 110 “Слънчева мечта” в Целодневна детска градина № 110 “Слънчева мечта”.


Решение № 366 от 14.10.2004 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер до 300 000 лв., в т.ч. 20 000 за 2004 г. за преустройство на селскостопанска сграда в кв. Сеславци, район "Кремиковци", за изолатор за безстопанствени кучета на територията на гр. София.


Решение № 367 от 14.10.2004 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ со от кв. 199, м. “Павлово - Бъкстон”, целият с площ от 650 кв. м., срещу равностойни жилищни имоти.


Решение № 368 от 14.10.2004 година

За недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І - общ. от кв. 3, м. “Хаджи Димитър”, целият с площ от 780 кв. м., находящ се на ъгъла на ул. "Макгахан" и ул. "125".

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 369 от 14.10.2004 година

За поставяне на паметник на проф. Александър Тодоров Балев в гр. София, м. „Комплекс БАН – IV-ти километър”. кв. 12, поземлен имот № 193.


Решение № 370 от 14.10.2004 година

За предприемане на спешни мерки относно "ДКЦ XXII - София" ЕООД.


Решение № 371 от 28.10.2004 година

За удостояване със званието “Почетен гражданин на София” певицата Йорданка Христова.


Решение № 372 от 28.10.2004 година

За удостояване със званието “Почетен гражданин на София” Лиляна Бочева Бочева – главен диригент на хор “Бодра смяна” при Националния дворец на децата.


Решение № 373 от 28.10.2004 година

За награждаване на арх. Стефан Николов с “Почетен знак на Столична община”.


Решение № 374 от 28.10.2004 година

За награждаване на инж. Христо Петрунов с “Почетен знак на Столична община”.