Решение № 315 от 23.09.2004 година

За замяна на застроен урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находащ се в Район "Подуяне", м. “Левски – Зона В”, ул. "583" № 8, срещу равностоен жилищен имот - собственост на Мария Михайлова Връчкова.


Решение № 316 от 23.09.2004 година

За прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот, находящ се в район "Слатина", ул. "Даскал Никита" № 10а, чрез изкупуване на общинската идеална част от него от съсобственика - Венетка Цветанова Георгиева.


Решение № 317 от 23.09.2004 година

За учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 3 години на сдружение “Асоциация аутизъм” за недвижим имот – общинска собственост, находящ се в град София, район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 168.


Решение № 318 от 23.09.2004 година

За процедура за изкупуване на частни имоти за разширение на гробищен парк в квартал “Горна баня”.


Решение № 319 от 23.09.2004 година

За разкриване на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за оценка и разработване на проекти за наредби и правилници на Столичната община по приложен списък.


Решение № 320 от 23.09.2004 година

За преобразуване на “Столичен обреден дом за радостни обреди” и ОП “Гробищни паркове” в ОП “Обредни дейности”.


Решение № 321 от 23.09.2004 година

За замяна на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. "Христо Манов" № 29 в район "Сердика", срещу жилища - собственост на Николай Борисов Николов, по преписка с вх. № 94-Н-8/1999 г. 


Решение № 322 от 23.09.2004 година

За промяна в характера на собствеността - от частна в публична общинска - на вход “Б” от жилищен блок № 328, ул. “Хан Кубрат”, район “Връбница”.


Решение № 323 от 28.09.2004 година

За регистрация на Еднолично акционерно дружество “Инвестиционна компания – София” ЕАД.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 324 от 28.09.2004 година

За поправка на явни фактически грешки в Решение № 227 от Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 325 от 28.09.2004 година

За утвърждаване на промените в Устава на “Топлофикация – София” АД, гласувани на Общо събрание, проведено на 10 и 14.09.2004 г.


Решение № 326 от 28.09.2004 година

За съфинансиране участието на Столичната община в проекта “Красива София” през 2004 г. със средства от Специализирания общински приватизационен фонд - направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 53 000 лева за благоустрояването на парк “Студентски”.


Решение № 327 от 28.09.2004 година

За отпускане на средства от Столичния общински приватизационен фонд за художествено осветление.


Решение № 328 от 28.09.2004 година

За Договор за изменение на договора за заем от 29.04.2002 г. между Столичната община и Европейската банка за възстановяване и развитие.


Решение № 329 от 28.09.2004 година

За преобразуване на “Столичен обреден дом за радостни обреди” и ОП “Гробищни паркове” в ОП “Обредни дейности”.


Решение № 330 от 14.10.2004 година

За наименуване на пешеходен надлез (променанта) зад НДК, разположен над бул. “България”.


Решение № 331 от 14.10.2004 година

За предоставяне безвъзмездно за ползване имоти – публична общинска собственост за разкриване на раздавателни пунктове от Комплекс по детско хранене с банка “Майчина кърма”, Столична община - район “Илинден”, ул. “Сава Михайлов” № 57 .


Решение № 332 от 14.10.2004 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 333 от 14.10.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 334 от 14.10.2004 година

За За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.