Решение № 295 от 09.09.2004 година

За даване на съгласие за внасяне на предложение за проект по Програма "ФАР - Развитие на българския екотуризъм".


Решение № 296 от 09.09.2004 година

За даване на съгласие за внасяне на предложение за проект "Изграждане на национална сертификационна система за устойчив туризъм по програма ФАР BG0202.02", "Развитие на българския екотуризъм", в което Столична община да участва като основен партньор.


Решение № 297 от 09.09.2004 година

За приемане на декларация на общинските съветници от град София по повод трагедията в училището в град Беслан, Северна Осетия.


Решение № 298 от 17.09.2004 година

За удостояване със званието “Почетен гражданин на София” г-н Милен Добрев, носител на златен олимпийски медал от 28-те Летни олимпийски игри в Гърция.


Решение № 299 от 17.09.2004 година

За награждаване със званието “Почетен гражданин на София”.


Решение № 300 от 23.09.2004 година

За избор нa обществен посредник на територията на Столична община.


Решение № 301 от 23.09.2004 година

За актуализиране на бюджета на Столичната община.


Решение № 302 от 23.09.2004 година

За преобразуване на ЦДГ № 66 в ОДЗ, район “Студентски”.


Решение № 303 от 23.09.2004 година

За именуване на ЦДГ № 4, с. Владая, район “Витоша”.


Решение № 304 от 23.09.2004 година

За утвърждаване на Рамков договор между Общинския гаранционен фонд и ДСК АД и приемане на Отчет на Общинския гаранционен фонд за първото шестмесечие на 2004 г.


Решение № 305 от 23.09.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 306 от 23.09.2004 година

За определяне на метода за приватизация на 1877 броя поименни акции - общинска собственост, представляващи 3,754 % от капитала на “Пътна сигнализация” АД.


Решение № 307 от 23.09.2004 година

За отписване от списъка на ДМА на “Улично осветление” ЕАД на всички активи, представляващи публична общинска собственост, без да се променя съдебно регистрираният капитал на дружеството.


Решение № 308 от 23.09.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 309 от 23.09.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 310 от 23.09.2004 година

За приемане в собственост на безвъзмездно прехвърлен от държавата недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ войскови имоти в кв. Челопечене.


Решение № 311 от 23.09.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-18-79/18.12.2003 г.


Решение № 312 от 23.09.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот XXI-1010, 1035, целия с площ 1 570 кв. м., находящ се в квартал 5, м. "ЖК Хаджи Димитър", Район "Подуяне".


Решение № 313 от 23.09.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот IX-1253 от квартал № 12, м. "Люлин - 6", Район "Люлин".


Решение № 314 от 23.09.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание чл. 15, ал. 5 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот, съставляващ имот XI-187 от квартал № 28 по плана на град София, район "Кремиковци".