Решение № 275 от 09.09.2004 година

За отлагане разглеждането и вземането на решение по доклад № 66-02-223/09.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция с обслужваща сграда в УПИ І-1001, кв. 799в, м. “Фондови жилища” за следващо заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 276 от 09.09.2004 година

За допускане да се проведе устройствена процедура за ПИ 1239, кв. 15, м. Дружба – ІІ част” за обект – бензиностанция с газколонка и обслужваща сграда.


Решение № 277 от 09.09.2004 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 278 от 09.09.2004 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 14 по Протокол № 47/06.02.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 279 от 09.09.2004 година

За допускане провеждането на устройствена процедура за УПИ ІІ, кв. 23 а, м. “бул. Ст. Димитров” за обект сервизно-търговски комплекс и автомивка.


Решение № 280 от 09.09.2004 година

За сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.


Решение № 281 от 09.09.2004 година

За финансиране изграждането на приемна на район “Оборище” със средства от СОПФ, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА” в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева.


Решение № 282 от 09.09.2004 година

За отпускане на безлихвен заем от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Портфолио”  в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева на “Егида – София” ЕАД за завършване реконструкцията на обект "Гарнизонно стрелбище" със срок на погасяване 31.12.2005 година 


Решение № 283 от 09.09.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПРЗ за УПИ VІ-1034 и УПИ ХІІІ – СО, кв. 5, м. в.з. “Киноцентър ІІ част”, район “Витоша, кв. Драгалевци.


Решение № 284 от 09.09.2004 година

За ликвидиране на съсобственост в УПИ ІV-892, кв. 22, с. Кокаляне, между Столична община и Румен Иванов Донков.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 285 от 09.09.2004 година

За ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІІ-13, м. Зона Б 2” между Столична община и Ивайла Йорданова Хаджиминева.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 286 от 09.09.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ ІІІ, кв. 11, м. НПЗ “Хладилника - Витоша”.


Решение № 287 от 09.09.2004 година

За отлагане разглеждането на доклад № 94-А-364/21.07.2004 относно замяна на УПИ ХХІХ, кв. 41, с. Железница срещу жилищни имоти собственост на ЕТ “Ася - Атанас Звезданов” за следващо заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 288 от 09.09.2004 година

За приключване ликвидацията на “Медико-техническа лаборатория ХХV-София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството от фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 289 от 09.09.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХХІV - София” ЕООД – в ликвидация.


Решение № 290 от 09.09.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Стоматологичен център ХVІ - София” ЕООД – в ликвидация.


Решение № 291 от 09.09.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория ХІ - София” ЕООД – в ликвидация.


Решение № 292 от 09.09.2004 година

За откриване на процедура по приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация чрез публичен търг на обекти – общинска собственост, стопанисвани от район Възраждане.


Решение № 293 от 09.09.2004 година

За приемане допълнение към Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община – Раздел VІІ – Такси за административни услуги.


Решение № 294 от 09.09.2004 година

За провеждане на конурс за възлагане управлението на "Диагностично - консултивен център XXII - София" ЕООД.