Решение № 255 от 22.07.2004 година

За изменения в Наредбата за поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община.


Решение № 256 от 22.07.2004 година

За изменения в Наредбата за опазване и стопанисване на зелената система на територията на Столичната община.


Решение № 258 от 22.07.2004 година

За договор за изменение на Договора за заем от 29.04.2002 г. между Столичната община и Европейската банка за възстановяване и развитие.


Решение № 259 от 22.07.2004 година

За обявяване на процедура на договаряне за изработка и доставка на 2 броя експериментални единични тролейбуси с частично нисък под за нуждите на Столичната община.


Решение № 260 от 22.07.2004 година

За обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за модернизация на 33 броя български трамваи за нуждите на Столичната община.


Решение № 261 от 22.07.2004 година

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, район “Витоша”, квартал Драгалевци и представляващ триетажна нежилищна сграда, без застроения урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ХVІ-496, целият с площ 385 кв. м. от квартал № 03, по плана на квартал "Драгалевци", град София, върху който е построена същата, по преписка вх. № 26-00-2651/02/2004 г. на Столична община.


Решение № 262 от 22.07.2004 година

За проект за  ИПР за УПИ VІ - за офиси и ресторант, кв. 39, м. “Трета извънградска част”.


Решение № 263 от 22.07.2004 година

За доклад от Временната комисия за погребално обслужване, проверка и анализ на “София Крематориум” АД.


Решение № 264 от 22.07.2004 година

За искане за градоустройствена процедура от собствениците на имот пл. № 514, УПИ ХІV - за озеленяване и спорт и УПИ ХХ-514, кв. 153, м. "Лозенец - ІІ част".


Решение № 265 от 22.07.2004 година

За:
1. Приемане на годишния план за ползване от горите на Столичната община за 2004 г.
2. Възлагане на ОП "Управление на общински земи и гори" осигуряването, според възможностите на ОГФ по райони дървесина за огрев за местното население по такси на корен.
3. Възлагане на ОП "Управление на общински земи и гори" провеждане на предвидените в годишния план за ползване дейности чрез възлагане на добива чрез търг или конкурс и продажба на добитата дървесина от склад от ОП "Управление на общински земи и гори", или възлагане на добива и продажбата на добитата дървесина чрез търг или конкурс.


Решение № 266 от 22.07.2004 година

За ликвидиране на съсобственост в УПИ І-24, кв. 24, м. “ГГЦ Зона Г-14” между Столичната община и “Софтакси” АД.


Решение № 267 от 22.07.2004 година

За прилагане на Постановление № 48 от 01.03.2004 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС № 154 от 05.07.2004 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности.


Решение № 268 от 22.07.2004 година

За промяна на срока по Решение № 31 по Протокол № 15 от 22.04.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 269 от 22.07.2004 година

За приемане доклада на Временната комисия към Столичния общински съвет за анализ на дейността на всички търговски дружества с общинско участие, общински предприятия и СОАП, относно извършената проверка в "Общинска банка" АД.


Решение № 270 от 22.07.2004 година

За вземане на решение, относно молба за разрешаване ползването на платен годишен отпуск от председателя на Столичния общински съвет - Владимир Кисьов.


Решение № 271 от 09.09.2004 година

За преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ с жилище от оборотния фонд на Столична община по молба № 1194-Н-19/28.05.2004 от Николай Стоянов и Виолета Савова.


Решение № 272 от 09.09.2004 година

За допускане да се проведе устройствена процедура за ПИ 138, кв. 20, м. “Овча купел – ІІ част” за обект – бензиностанция, газостанция и автомивка.


Решение № 273 от 09.09.2004 година

За допускане да се проведе устройствена процедура за ПИ 315, к.л. 367, кв. 1 а, м. “Юбилейна гора” за обект – бензиностанция, газостанция с обслужваща сграда.


Решение № 274 от 09.09.2004 година

За неприемане предложения проект за решение по доклад № 66-02-222/09.07.2004 относно искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция с обслужваща сграда в УПИ І, кв. 25, м. “ж.к. Левски – зона В”.