Решение № 235 от 22.07.2004 година

За отмяна на Решение № 50 по Протокол № 60/13.10.2003 г. на Столичния общински съвет и уведомяване за резултата от окончателно проведени преговори по Протокол № 187/14.01.2004 г.


Решение № 236 от 22.07.2004 година

За замяна на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 522, част от урегулиран поземлен имот I, отреден за "озеленяване, гаражи и магазини" от кв. 21 по плана на м. “ж.к. Овча купел-2”, срещу поземлен имот № 937, кв. 21, м. “Овча купел-2” – частна собственост.


Решение № 237 от 22.07.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план и сключване на предварителен договор по преписка № 66-02-152/2004 г.


Решение № 238 от 22.07.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ XII-204, 192, 1260, 730, кв. 9, м. "ж.к. Дружба-2".


Решение № 239 от 22.07.2004 година

За отмяна на Решение № 29 по Протокол № 15/22.04.2004 г. на СОС и приемане на решение за ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от поземлен имот № 495, кв. 52, местност "Иван Вазов", целия на площ от 448 кв. м. от съсобствениците Бистра, Петър и Виктор Захариеви.


Решение № 240 от 22.07.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект - метан-газстанция и обслужваща сграда в урегулиран поземлен имот ХІ-528, кв. 1, м. “Централни гробища”, гр. София.


Решение № 241 от 22.07.2004 година

За средната брутна заплата на представителните софийски оркестри в ОКИ "Надежда".


Решение № 242 от 22.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 243 от 22.07.2004 година

За отпускане на безлихвен заем от от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Портфолио” в размер на 100 000 (сто хиляди) лева на “Галатея 2002” ЕАД за разплащане доизграждането на инвестиционни обекти, включени в капитала на дружеството със срок на погасяване до 31.12.2004 г.


Решение № 244 от 22.07.2004 година

За безвъзмездно финансиране изграждането на приемна на район “Оборище” със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева.


Решение № 245 от 22.07.2004 година

За отпускане на безлихвен заем от от Специализирания общински приватизационен фонд (направление “Портфолио”) в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева на “Егида – София” ЕАД за завършване реконструкцията на обект "Гарнизонно стрелбище", със срок на погасяване до 31.12.2005 г.


Решение № 246 от 22.07.2004 година

За съфинансиране участието на Столичната община в проект “Красива София” през 2004 г. със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 443 000 (четиристотин четиридесет и три хиляди) лева.


Решение № 247 от 22.07.2004 година

За безвъзмездно финансиране бюджета на Столична община за 2004 г. със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) лева за изработка и доставка на 2 (два) броя експериментални единични тролейбуси с частично нисък под.


Решение № 248 от 22.07.2004 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, направление “Инвестиции и придобиване на ДМА”, в размер на 255 000 (двеста петдесет и пет хиляди) лева за доизграждане на инженерната инфраструктура в кв. 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31, (бивш 11-стар),  местност “Малинова долина”.


Решение № 249 от 22.07.2004 година

За определяне състава на Централната местна комисия при Столична община по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане.


Решение № 250 от 22.07.2004 година

За утвърждаване на Рамков договор между Общинския гаранционен фонд и Прокредитбанк.


Решение № 251 от 22.07.2004 година

За сключване на договори за наем с наематели за разположени преместваеми съоръжения по утвърдена от Главния архитект на София схема върху терени, представляващи публична общинска собственост, до окончателното приемане от Столичния общински съвет на обща концепция за тяхното поддържане.


Решение № 252 от 22.07.2004 година

За изменение и допълнение на Раздел ІІІ, “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Глава втора “Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 253 от 22.07.2004 година

За приемане на Етичен кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община.


Решение № 254 от 22.07.2004 година

За изменения в Наредбата за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столичната община.