Решение № 215 от 15.07.2004 година

За изменение на Решение № 122 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет, отнасящо се за замяна на общински имот, находящ се в гр. София, ул. "Акод. Борис Стефанов" в "Студентски град".


Решение № 216 от 15.07.2004 година

За предприемане на спешни действия за запазване на Сграда – паметник на културата, бул. “Цар Освободител” № 18, София - бивша жилищна сграда на Димитър Яблански.


Решение № 217 от 15.07.2004 година

За съгласие за начална спирка - град София - на международни автобусни линии.


Решение № 218 от 15.07.2004 година

За отписване от списъка на дълготрайните материални активи на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот - търговско помещение, находящо се на бул. "Янко Сакъзов" № 74.


Решение № 219 от 15.07.2004 година

За отписване от списъка на дълготрайните материални активи на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.


Решение № 220 от 15.07.2004 година

За изменение на Решение № 16 по Протокол № 34 от 14.02.2002 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 221 от 22.07.2004 година

За приемане на отчета на кмета на Столичната община относно изпълнението на приетите от Столичния общински съвет решения, съгласно т. 2 от Решение № 151 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г. на СОС.


Решение № 222 от 22.07.2004 година

За довършване на процедурата по прехвърляне на дялове и акции на търговски дружества от Столичната община в капитала на “Столичен медицински холдинг” ЕАД, създадено с Решение № 32 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на СОС.


Решение № 223 от 22.07.2004 година

За структурни и персонални промени в Надзорния и Управителния съвети на “Столичен медицински холдинг” ЕАД и определяне на нови представители на Столичната община в тях.


Решение № 224 от 22.07.2004 година

За приемане на Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.


Решение № 225 от 22.07.2004 година

За определяне на представители в Общите събрания на смесените дружества, в които Столичната община има акционерно участие.


Решение № 226 от 22.07.2004 година

За преструктуриране на търговски дружества, стопанисващи общински пазари на територията на Столичната община.


Решение № 227 от 22.07.2004 година

За промени в съставите на органите за управление на общински търговски дружества.


Решение № 228 от 22.07.2004 година

За молби вх. №№ 1194-Е-55/22.11.2001 г. и 07.06.2004 г. от Евдокия Христова Камберова за преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 103, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство, с тристайно жилище от оборотния фонд на Столичната община.


Решение № 229 от 22.07.2004 година

За молби вх. №№ 1194-Д-74/02.12.1996 г.; 1194-Д-60/15.12.2000 г.; 1194-Д-26/03.07.2002 г. и 1194-Д-15/17.03.2003 г. от Димитър Йорданов Казаков за преобезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 103, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство, с тристайния оборотен апартамент, в който е настанен.


Решение № 230 от 22.07.2004 година

За дължаване с една година срока за настаняване в жилище от фонд “Резервен” семейството на Янка Аврамова Червенкова-Монова по преписка № 94-Я-1/2004 г.


Решение № 231 от 22.07.2004 година

За предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост за ползване под наем от Фондация “Инициатива за здраве”.


Решение № 232 от 22.07.2004 година

За настаняване на Първи териториален център към Столичната организация на БЧК в помещение на ул. “Христо Белчев” № 36.


Решение № 233 от 22.07.2004 година

За отмяна на Решения № 103 и № 209 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 234 от 22.07.2004 година

За изменение на Решение № 13 по Протокол № 10/26.02.2004 г. на Столичния общински съвет.