Решение № 175 от 08.07.2004 година

За намаляване капитала на “Озеленяване” ЕАД.


Решение № 176 от 08.07.2004 година

За одобряване на годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2003 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителните съвети и съветите на директорите.


Решение № 177 от 08.07.2004 година

За разпределение на печалбата от търговските дружества с общинско имущество след данъчното облагане за финансовата 2003 г. и отчисляване на дивидент за Столичната община.


Решение № 178 от 08.07.2004 година

За утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост – за продажба.


Решение № 179 от 08.07.2004 година

За предоставяне под наем за срок от 3 години общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в район “Изгрев”, ул. “Юрий Гагарин” № 14, на Частна професионална гимназия “Хелиос – 2000”.


Решение № 180 от 08.07.2004 година

За предоставяне на Детско-юношеската школа по футбол към ФК “Мировяне – 2001” сградата на закритото училище в с. Мировяне.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 181 от 08.07.2004 година

За възмездно учредяване право на строеж за изграждане на църква в урегулиран поземлен имот І, кв. 19, м. “Факултета”, гр. София.


Решение № 182 от 08.07.2004 година

За обявяване на търг за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район "Слатина", м. “Христо Смирненски”, кв. 247, представляващи поземлени имоти № 200, № 201, № 202 и № 203, част от УПИ І, с обща площ от 1503 кв. м.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.


Решение № 183 от 08.07.2004 година

За предоставяне под наем едноетажна сграда и двор, частна общинска собственост, АОС № 464/27.11.1997 г., находящи се на адрес гр. София, Столична община - район “Надежда”, ул. “Жабокрек” № 11, за нуждите на Международна организация по миграцията.


Решение № 184 от 08.07.2004 година

За вземане на решение относно прехвърляне на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот на ЖСК “Амелия” чрез покупко-продажба на терена, върху който е построена сградата на ЖСК “Амелия”.


Решение № 185 от 08.07.2004 година

За прекратяване на процедурите за провеждане на преговори за избор на партньори на Столичната община за създаване на съвместни дружества за изграждане и експлоатация на МВЕЦ по водопровода от яз. Искър до гр. София, открити с Решение № 5 на СОС по Протокол № 47/06.02.2003 г.


Решение № 186 от 08.07.2004 година

За определяне на представители в Обществения съвет по дейности на социалното подпомагане.


Решение № 187 от 08.07.2004 година

За финансова подкрепа на Националната гвардейска част.


Решение № 188 от 08.07.2004 година

За отпускане на средства за провеждане на ХІІІ Международен конкурс за млади оперни певци “Борис Христов”, София, 2004 г., организиран от Фондация “Международен конкурс за млади оперни певци “Борис Христов”.


Решение № 189 от 08.07.2004 година

За определяне на жилища и ателиета – общинска собственост – за продажба.


Решение № 190 от 08.07.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинския дял от недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община - район “Сердика”, бул. “Сливница” № 95-97, представляващ имот пл. № 19 (част от бивш имот № 21).


Решение № 191 от 08.07.2004 година

За допълване на Приложение № 2 от Годишния общински план за работа по приватизация за 2004 г. - Решение № 4 по Протокол № 12 от 12.03.2004 г. на СОС.


Решение № 192 от 15.07.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 193 от 15.07.2004 година

За промяна в Приложение № 1 към Решение № 146 по Протокол № 21/24.06.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 194 от 15.07.2004 година

За доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на УПИ IX-364, кв. 4, по плана на м. "НПЗ Военна рампа - изток".