Решение № 155 от 08.07.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 156 от 08.07.2004 година

За предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 157 от 08.07.2004 година

За наименуване на улици в район "Подуяне" - Столична община.


Решение № 158 от 08.07.2004 година

За поставяне на паметна плоча на писателя Атанас Далчев.


Решение № 159 от 08.07.2004 година

За поставяне на паметна плоча на проф. Любен Божков.


Решение № 160 от 08.07.2004 година

За молба с вх. № 1194-А-15/05.03.2004 г. от Анка Йорданова Влъчкова за преобезщетяване с двустайния оборотен апартамент, в който е настанена, при условията на § 9, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.


Решение № 161 от 08.07.2004 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІV-650, кв. 4, м. “Люлин - Център”, гр. София.


Решение № 162 от 08.07.2004 година

За доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП по реда на § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХІІ-362, кв. 25, по плана на с. Владая, чрез закупуване на придаваемия общински имот от Валентин Райчев Божков.


Решение № 163 от 08.07.2004 година

За доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за: УПИ І-909 и УПИ ІІ - за озел. и инж. инфр., реална част на поземлен имот с планоснимачен номер 909 с площ 25 кв. м., отредена за улица, и реална част на поземлен имот с планоснимачен номер 909 с площ 9 кв. м., отредена за улица-тупик,  кв. 14 по плана на София, м. “Цариградско шосе 7-ми – 11-ти километър”, чрез замяна.


Решение № 164 от 08.07.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ХІІ-391-Б - с площ 1380 кв. м., от квартал № 166, местност ЖК “Гърдова глава” по плана на град София, район “Витоша”, собственост на Павел Петров Зарев.


Решение № 165 от 08.07.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на  подробен устройствен план и сключване на предварителен договор.


Решение № 166 от 08.07.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел IV-755, без посочена площ по скица от квартал № 01, местност ЖК "Дружба-II част - разширение" по плана на град София, находящ се в град София, Столична община - район "Искър", ЖК "Дружба-II част".


Решение № 167 от 08.07.2004 година

За делба на недвижими имоти между Столична община и Васил, Георги и Иван Горанови.


Решение № 168 от 08.07.2004 година

За изменение на ПРЗ за кв. 2, м. “бул.”Александър Малинов – Младост ІІ”.


Решение № 169 от 08.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 170 от 08.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - магазин № 4, ж.к. "Банишора", бл. 5А, вх. Б; магазин на бул. "Стефан Стамболов" - обособени части от "Софиски имоти" ЕАД.


Решение № 171 от 08.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 172 от 08.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - помещение, ж.к. "Зона Б-18", бл. 1-2, вх. А и ателие № 4, ж.к. "Зона Б-19", бл. 11-12, вх. Б - обособени части от "Софиски имоти" ЕАД.


Решение № 173 от 08.07.2004 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.

Спряно изпълнението от Областния управител в частта му, касаеща обекти - помещение (магазин № 2), ж.к. "Света Троица", бл. 145Б, вх. А; помещение (магазин № 4), ж.к. "Света Троица", бл. 145Б, вх. Б; търговско помещение - хомеопатичен кабинет, ж.к. "Света Троица", бл. 309, вх Г.


Решение № 174 от 08.07.2004 година

За възлагане на изпълнителния директор на “СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД изготвянето на оценка на терен към обект – База “Илиянци”, находящ се на ул. “Джерман” № 7.