Решение № 115 от 10.06.2004 година

За искане за издаване на виза за временен обект – автодиагностичен център и автомивка в поземлен имот № 692, кв. 1, м. “Манастирски ливади – изток” при условията на чл. 56 от Закона за устройство на територията.


Решение № 116 от 10.06.2004 година

За искане за допускане на устройствена процедура.


Решение № 117 от 10.06.2004 година

За проект за ИПР за УПИ VІ - за офиси и ресторант, кв. 39, м. “Трета извънградска част”.


Решение № 118 от 10.06.2004 година

За одобряване на проект за ИПРЗ за местност “Цар Борис ІІІ”, квартали 3, 3А, 3Б и 100.


Решение № 119 от 10.06.2004 година

За обявяване на търг за продажба на общински недвижим имот, находящ  се в гр. София, район “Слатина”, м. “Слатина – Христо Смирненски”, кв. 45а, представляващ УПИ І - СГО, с площ от 1 100 кв. м.


Решение № 120 от 10.06.2004 година

За разпореждане с имоти – частна общинска собственост, предмет на продажба и замяна.


Решение № 121 от 10.06.2004 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, срещу равностойни жилища – собственост на “Паркофлора и флора – С” ЕООД.


Решение № 122 от 10.06.2004 година

За извършване на продажби на общински нежилищни имоти, собственост на Столичната община, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, след решение на Столичния общински съвет чрез възлагане на СОАП - специализирания орган на Столичния общински съвет.


Решение № 123 от 10.06.2004 година

За приемане на наредба, регламентираща дейността на почивните бази, собственост на Столичната община или в търговски дружества със 100% общинско участие.


Решение № 124 от 10.06.2004 година

За отпускане на средства за съвместни мероприятия, посветени на 90-годишния юбилей от създаването на СК “Левски”.


Решение № 125 от 10.06.2004 година

За увеличаване на капитала на "Столичен автотранспорт" ЕАД със стойността на 50 броя автобуси.


Решение № 126 от 10.06.2004 година

За промени в състава на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация.


Решение № 127 от 10.06.2004 година

За освобождаване на член на СУСОПФ и избиране на член на СУСОПФ.


Решение № 128 от 16.06.2004 година

За приемане на Заключителния отчет на Временната комисия за проверка и анализ на концесионния договор за концесия на софийската водоснабдителна и канализационна система.

Изменена т. 3 с Решение № 152 по Протокол № 21 от 24.06.2004 г.


Решение № 129 от 24.06.2004 година

За промяна на структурата на СО - район “Люлин”.


Решение № 130 от 24.06.2004 година

За промяна в структурата на район “Средец”.


Решение № 131 от 24.06.2004 година

За промяна в организационната структура на администрацията на Столична община - Район “Надежда”.


Решение № 132 от 24.06.2004 година

За поставяне на паметни знаци в София и Белград.


Решение № 134 от 24.06.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от “Медико-техническа лаборатория VІІ – София” ЕООД (в ликвидация).