Решение № 75 от 13.05.2004 година

За замяна на имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Подуяне”, бул. “Владимир Вазов”, срещу готови жилища – собственост на “РИЦ 1” ЕООД.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 76 от 13.05.2004 година

За замяна на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в град София - район “Люлин” на ул. “Фортов път” № 9, за недвижим имот - собственост на Лиляна Василева Димова.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 77 от 13.05.2004 година

За промяна на т. 2, Приложение № 7 от Решение № 2 по Протокол № 12/15.03.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 78 от 13.05.2004 година

За замяна на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на ул. “Макгахан” №№ 13-17, 23-25 и 27-33 в Столична община - район “Подуяне”, за жилищни имоти – собственост на “Радиал–2000” ООД.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 79 от 13.05.2004 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община - район “Люлин”, ул. “Кореняк” № 9, за жилища, собственост на ЕТ “Здравец 45–Тодор Здравков”.


Решение № 80 от 27.05.2004 година

За награждаване с “Почетен знак на Столичната община” на артиста Доси Петров Досев.


Решение № 81 от 27.05.2004 година

За отчисляване на осем броя жилища от общинския оборотен фонд на Столичната община с настанени наематели и парично обезщетени собственици.


Решение № 82 от 27.05.2004 година

За закриване на автобусни линии №№ 73А, 114 и 202 и тролейбусна линия № 10..


Решение № 83 от 27.05.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 27 по Протокол № 53/26.05.2003 г. на Столичния общински съвет.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 84 от 27.05.2004 година

За отписване на имот от списъка на дълготрайните материални активи на “Слатина – Булгарплод” ЕАД.


Решение № 85 от 27.05.2004 година

За промяна на Решение № 98 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 86 от 27.05.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи, собственост на “Стоматологичен център ХХХ – София” ЕООД.


Решение № 87 от 27.05.2004 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи, собственост на “Стоматологичен център ХІV – София” ЕООД (в ликвидация).


Решение № 89 от 27.05.2004 година

За предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, Столична община - район “Нови Искър”, кв. Кумарица.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 90 от 27.05.2004 година

За предоставяне под наем общински недвижим имот – публична общинска собственост, на ЕТ “Плам–Перуника Василев” за детска градина с езиково обучение.


Решение № 91 от 27.05.2004 година

За искане за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за УПИ І-2, кв. 8 по плана на кв. Горна Баня, чрез продажба на общински поземлен имот на частни лица.


Решение № 92 от 27.05.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Бензиностанция в поземлен имот № 2070, к. л. 132, м. “Модерно предградие – кв. Обеля-2 ч.”.


Решение № 93 от 27.05.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Бензиностанция с газколонка, обслужваща сграда и автомивка в урегулиран поземлен имот ХХХVІ-64, кв. 2, м. "Бул. Цар Борис ІІІ".


Решение № 94 от 27.05.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Жилищна сграда и сграда за автоуслуги, автомивка и търговия в урегулиран поземлен имот VІІІ-852, кв. 55, м. кв. "Обеля”.