Решение № 55 от 13.05.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ІV-9 с площ 433 кв. м. от кв. № 107А, местност “Красно село – Стрелбище – урб. бл. 32”, по плана на град София, находящ се в град София, район “Триадица”, ул. "Нишава" № 165.


Решение № 56 от 13.05.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VІІІ-290 и ІХ-927, кв. 71а, м. “в.з. Горна баня – разширение”, Столична община - район “Овча купел".


Решение № 57 от 13.05.2004 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение на УПИ ХVІІ-337 и УПИ ІХ-337, кв. 184Д, местност “ж.к. Гърдова глава”, гр. София.


Решение № 58 от 13.05.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 59 от 13.05.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 60 от 13.05.2004 година

а процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 61 от 13.05.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 62 от 13.05.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на ½ ид.част от две стаи на шести - тавански етаж, с площ от 25,17 кв. м., находящи се на ул. “Христо Белчев” № 1.


Решение № 63 от 13.05.2004 година

За доброволна делба на съсобствен недвижим имотимот, находящ се в гр. София, Столична община - район “Искър”, на трамвайно трасе - ж.к. "Младост" - гара "Искър".


Решение № 64 от 13.05.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез реална делба на УПИ ХІV-757 и УПИ ХІІІ-756, кв. 223, местност “ж.к. Гърдова глава” между Столична община и Георги Стаменков Балабанов.


Решение № 65 от 13.05.2004 година

За промяна предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост, откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на следния обект: кафе-клуб (бивш младежки дом) и прилежащ терен (УПИ), находящи се на ул. “Самоков” № 16А - общински нежилищен имот, стопанисван от Столична община - район “Изгрев”.

Спряно изпълнението от Областния управител.


Решение № 66 от 13.05.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 19 по Протокол № 54 от 16.06.2003 г. на Столичния общински съвет за предоставяне правото на собственост върху имот – частна общинска собственост.


Решение № 67 от 13.05.2004 година

За даване съгласие за приключване на процедури по продажба на ДМА, собственост на “Спортна София–2000” ЕАД.


Решение № 68 от 13.05.2004 година

За откриване на процедура за концесиониране на поддържането, стопанската и културната дейност на някои важни за столичани пространства, представляващи публична общинска собственост.


Решение № 69 от 13.05.2004 година

За изменение на Решение № 295 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет и учредяване правото на безвъзмездно ползване за срок от 5 години на Сдружение “Приятели на децата с диабет” за недвижим имот – общинска собственост - магазин, находящ се в гр. София, Столична община - район “Люлин”, ЖК “Люлин - Х микрорайон”, бл. 143 - партер.


Решение № 70 от 13.05.2004 година

За отписване от списъка на ДМА на “Софийски имоти” ЕАД на недвижим имот.


Решение № 71 от 13.05.2004 година

За изключване от капитала на “Софийски имоти” ЕАД на обект - терен с площ 3139 кв. м., парцел I, имот пл. № 24, кв. 243, м. "Зона Б-5-3", АОС № 611/21.07.2000 г.


Решение № 72 от 13.05.2004 година

За отписване на част от имот от списъка на ДМА на “Столичен автотранспорт” ЕАД.


Решение № 73 от 13.05.2004 година

За учредяване на Международен фестивал – биенале на кукленото изкуство “Панаир на куклите”.


Решение № 74 от 13.05.2004 година

За процедура за доставка на нови съчленени нископодови тролейбуси.

Спряно изпълнението от Областния управител.