Решение № 15 от 22.04.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот V-783 от квартал № 44, местност “Манастирски ливади – изток”, по плана на град София, находящ се в град София, район "Триадица", собственост на Лиляна Николова Илкова.


Решение № 16 от 22.04.2004 година

За изменение и допълнение на Решение № 38 по Протокол № 60/13.10.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 17 от 22.04.2004 година

За повторно намаляване на определената съгласно Приложение № 1 към Решение № 14 по Протокол № 48 от 17.02.2003 г. начална тръжна цена за непродадени дълготрайни материални активи, собственост на “Стоматологичен център ХVІІ – София” ЕООД - в ликвидация.


Решение № 18 от 22.04.2004 година

За ликвидиране на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район “Възраждане”, съставляващ поземлен имот пл № 11, кв. 220, м. “Центъра”, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобственика Кирил Николов Кънев.


Решение № 19 от 22.04.2004 година

За молба с вх. № 194-Ф-03/23.09.2003 г. от Филка Иванова Славова за преобезщетяване с двустайния оборотен апартамент, в който е настанена при условията на § 9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.


Решение № 20 от 22.04.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за застрояване за кв. 5, УПИ ХVІ-53, 54, 56, 57, 59, 134, по плана м. “Бенковски – складова база Биримирци”.


Решение № 21 от 22.04.2004 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинските 145/429 идеални части от УПИ ХVІІІ - общ., кв. 46, м. “Манастирски ливади - изток” по плана на град София.


Решение № 22 от 22.04.2004 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел ІІІ-273, 274, с площ от 919 кв. м., кв. 107а, местност “Красно село – Стрелбище – урб. бл. № 32”, по плана на град София, находящ се в град София, район "Триадица", ул. “Нишава” № 167-171.


Решение № 23 от 22.04.2004 година

За Решение на СОС за предоставяне под наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район "Красна поляна", ж.к. “Илинден”, ул. “Найчо Цанов”, бл. 64.


Решение № 24 от 22.04.2004 година

За изменение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 25 от 22.04.2004 година

За промяна срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници и изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 26 от 22.04.2004 година

За отмяна на Решение № 23 по Протокол № 11 от 11.03.2004 г. на Столичния общински съвет – промяна в Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 27 от 22.04.2004 година

За изменение на Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


Решение № 28 от 22.04.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, находящ се на ул. “Д-р Алберт Лонг” № 10, район “Подуяне”.


Решение № 29 от 22.04.2004 година

За ликвидиране на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от поземления имот № 495, кв. 52, м. “Иван Вазов”, целия с площ от 448 кв.м. от съсобствениците Бистра Захариева, Петър Захариев и Виктор Захариев.

Отменено с Решение № 239, Протокол № 24 от 22.07.2004 г.


Решение № 30 от 22.04.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съставляващ парцел ІХ-395, целият с площ от 938 кв. м. от квартал № 198, местност “Павлово – Бъкстон” по плана на град София, находящ се в град София, район “Витоша”, собственост на Мария Димитрова Неделчева.


Решение № 31 от 22.04.2004 година

За приемане на Заключителния доклад на Временната комисия за анализ и проверка на договорите за концесия за чистотата.

Промени в т. 3, 5, 6 и 7 с Решение № 268 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г.


Решение № 32 от 22.04.2004 година

За определяне на представител на Столична община в Общото събрание на “Компания за луксозни хотели” АД.


Решение № 33 от 22.04.2004 година

За именуване на площад на името на Атанас Буров.


Решение № 34 от 22.04.2004 година

За упълномощаване на представители на Столична община в Общото събрание на “Общинска банка” АД.