Решение № 35 от 22.04.2004 година

За провеждане на концерт във връзка с 100–годишнината от рождението на българския композитор проф. Герги Димитров.


Решение № 36 от 22.04.2004 година

За допълнение към Решение № 13 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС.


Решение № 37 от 03.05.2004 година

За определяне на представител на Столичната община в Общото събрание на “Компания за луксозни хотели” АД.


Решение № 38 от 03.05.2004 година

За допълнение на Решение № 13 по Протокол № 56/06.08.2003 г.


Решение № 39 от 03.05.2004 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ Х-723, кв. 41, по плана на с. Железница.


Решение № 40 от 03.05.2004 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел І-1396 от кв. № 147, м. вилна зона “Драгалевци – стадиона”, по плана на град София, находящ се в град София, район “Витоша”, собственост на Калина Василева Ваташка, Панталей Василев Костадинов и Михаил Василев Костадинов.


Решение № 41 от 03.05.2004 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на територията  за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 42 от 03.05.2004 година

За искане за устройствена процедура за обект – Крайпътен комплекс с бензиностанция, газколонка, обслужваща сграда и кафене в поземлен имот пл. № 1743, к.л. В-8-7-А, м. “с. Владая”.


Решение № 43 от 03.05.2004 година

За отмяна на Решение № 4 по Протокол № 2/18.11.1999 за финансиране проектирането на инженерната инфраструктура в квартали 104 А, 104 Б, 104 Д, 104 Е, 104 Ж и 201 А, гр. Банкя и т. 11 на Решение № 83 по Протокол № 52/12.05.2003 на Столичния общински съвет.


Решение № 44 от 03.05.2004 година

За осигуряване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд за съфинансиране участието на Столичната община в Проект "Красива България" през 2004 г. 


Решение № 45 от 03.05.2004 година

За изменение на т. 4 от Решение № 57 по Протокол № 57/03.05.1999 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 47 от 03.05.2004 година

За годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2004 г.


Решение № 48 от 03.05.2004 година

За тръжна процедура за доставка на единични автобуси.


Решение № 49 от 13.05.2004 година

За ученическите екскурзии и ползването на лицензирани фирми.


Решение № 50 от 13.05.2004 година

За рекламните съоръжения в училищата.


Решение № 51 от 13.05.2004 година

За осигуряване на годишен членски внос за Сдружение “Деца и юноши”.


Решение № 52 от 13.05.2004 година

За предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 53 от 13.05.2004 година

За даване на съгласие на “Чистота – Искър” ЕООД за получаване на банкова гаранция от “Общинска банка” АД.


Решение № 54 от 13.05.2004 година

За преобразуване на “Столичен дом за радостни обреди” и ОП “Гробищни паркове” в ОП “Обредни дейности”.