Решение № 1 от 12.01.2004 година

За допълнение на Решение № 21 по Протокол № 60 от 13.10.2003 на Столичния общински съвет.


Решение № 2 от 12.01.2004 година

За безвъзмездно прехвърляне на имот на Министерството на културата за нуждите на Националната гимназия за древни езици и култури.


Решение № 3 от 12.01.2004 година

За закупуване на автомобили за ОП "Гробищни паркове".


Решение № 4 от 12.01.2004 година

За наименуване на улици в район Витоша и район Люлин.


Решение № 1 от 19.01.2004 година

За приемане на Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 2 от 19.01.2004 година

За отлагане разглеждането на отчета на Временната комисия за анализ и проверка на сключените концесионни договори за дейностите чистота и водоснабдяване на гр. София за заседанието на 23.01.2004 година.


Решение № 3 от 19.01.2004 година

За отлагане разглеждането на отчета на Временната комисия за анализ на дейността на всички търговски дружества с общинско участие, общински предприятия и СОАП за заседанието на Столичния общински съвет на 23.01.2004 година.


Решение № 4 от 19.01.2004 година

За отлагане вземането на решение по докладна записка № 26-00-3502/14.01.2004 относно писмо от "ХИТ Иммобилиен-София" ЕООД и връщането й за разглеждане в Постоянната комисия по финанси и бюджет и Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.


Решение № 5 от 19.01.2004 година

За промяна в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 1 от 23.01.2004 година

За потвърждаване на заповеди на кметове на райони в София, издадени на основание чл. 6, т. 6 и т. 7 от отменения ЗТСУ за периода 11.09.1991 до 31.12.2001 на основание § 187 от ПЗР на ЗИДЗУТ.


Решение № 2 от 23.01.2004 година

За отхвърляне проекта за решение по докладна записка № 66-02-337/28.11.2003 и недаване съгласие кметът на Столична община да внесе в МРРБ предложение за разрешение допустимите отстояния по чл. 36, ал. 2 от ЗУТ да бъдат намалени.


Решение № 3 от 23.01.2004 година

За членството на Столична община в Евросити - международната асоциация на европейските градове.


Решение № 4 от 23.01.2004 година

За монтиране на подвижни бариери в района около посолството на Кралство Испания.


Решение № 5 от 23.01.2004 година

За обявяване от публична в частна общинска собственост на урегулиран поземлен имот VIII - за православен храм и енорийски център, кв. 187-а, м. "Южен парк" III част, район Триадица.


Решение № 6 от 23.01.2004 година

За отписване на имоти от списъка на ДМА на "Студентски пазари" ЕАД и "Спортна София-2000" ЕАД.


Решение № 7 от 23.01.2004 година

За отмяна на Решение № 127 по Протокол № 47 от 06.02.2003 на Столичния общински съвет за замяна на земеделски земи в землището на с. Мировяне.


Решение № 8 от 23.01.2004 година

За коригиране на явна техническа грешка в т. 4 на Приложение № 1 към Решение № 41 по Протокол № 57 от 07.08.2003 на Столичния общински съвет.


Решение № 9 от 23.01.2004 година

За определяне на нов състав на Съвета по наркотичните вещества към Столична община.


Решение № 10 от 23.01.2004 година

За предложение за отпускане на седем персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 11 от 23.01.2004 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани по реда на Указ № 2773/1980 година.