Решение № 1 от 11.11.2003 година

За избор на постоянно действаща 7-членна комисия за провеждане на тайно гласуване.

Решение № 2 от 11.11.2003 година

За избор на председател на Столичния общински съвет.

Решение № 3 от 11.11.2003 година

За избор на заместник-председатели на Столичния общински съвет.

Решение № 4 от 11.11.2003 година

За избор на временна комисия по изработването на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.

Решение № 5 от 11.11.2003 година

За удостояване със званието "Почетен гражданин на София" на илюзиониста Астор.

Решение № 6 от 11.11.2003 година

За създаване на временни комисии за анализ на управлението на търговските дружества с общинско участие и общински предприятия на Столична община и изпълнението на концесионните договори.

Допълнено с Решение № 24, Протокол № 14 от 08.04.2004 г.

Решение № 7 от 11.11.2003 година

За преразглеждане на приета с решение № 118 по протокол № 60 от 13.10.2003 г. на Столичния общински съвет "Наредба за реда при използване на пътни превозни средства по улиците, площадите и пътищата на територията на Столична община".

Решение № 8 от 11.11.2003 година

За отлагане на процедурата за избор на районни кметове на Столичната община.

Решение № 9 от 11.11.2003 година

За избор на кметове на райони.

Решение № 1 от 20.11.2003 година

За предоставяне правомощия на кмета на Столична община при изпълнение на Бюджет 2003 г.

Решение № 1 от 28.11.2003 година

За определяне на броя и наименованията на постоянните комисии на Столичния общински съвет и избор на поименния им състав.

Променено  с Решение № 18, Протокол № 10 от 26.02.2004 г.

Решение № 2 от 28.11.2003 година

За изменение на Решение № 130 по Протокол № 60 от 13.10.2003 г. на Столичния общински съвет във връзка с промяна на цените на ученическа и студентска абонаментна карта за масов градски транспорт за две линии с валиден срок 3 месеца.

Решение № 3 от 28.11.2003 година

За мерки за временно преустановяване извършването на разпоредителни сделки с имущество на общински търговски дружества.

Отменено с Решение № 6, Протокол № 9 от 12.02.2004 г.

Решение № 1 от 10.12.2003 година

За изменение на Раздел І “Такса за битови отпадъци” от Глава ІІ “Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Решение № 2 от 10.12.2003 година

За анализ на текущото състояние на бюджета на Столична община, съгласно Протокол № 2 от 20.11.2003 г., Решение № 1, т. 2 на Столичния общински съвет.

Решение № 3 от 10.12.2003 година

За приемане на информация за провежданите от Столичната общинска агенция за приватизация търгове и допълване на Решение № 3 по Протокол № 3 от 28.11.2003 на Столичния общински съвет.

Решение № 1 от 17.12.2003 година

За награждаване със званието “Почетен знак на Столична община” на г-н Сава Гроздев.

Решение № 2 от 17.12.2003 година

За промяна по бюджета на Столична община за 2003 г.

Решение № 3 от 17.12.2003 година

За промяна по бюджета на Столична община с размера на постъпилите такси за ползване на услуги в системета на домашен социален патронаж през четвъртото тримесечие на 2003 г.

Решение № 4 от 17.12.2003 година

За разпределение на представените на Столична община средства от Републиканския бюджет за 2003 г. на основание ПМС № 270/19.11.2003, ДВ бр. 104/28.11.2003 г.

— 20 Елементи на страница
Показване на 1 - 20 от 34 резултата.