Николай Милчев Николов

Роден е на 25.04.1987 г. в град София.
Висше образование със специалност "Финанси" и "Управление на човешките ресурси".

Член на групата на МК "БСП - Лява България".

Член на постоянните комисии:
- по обществен ред и сигурност;
- за децата, младежта и спорта;
- по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.