Обратно Прекратяване на конкурс за избор на управители на СБПЛР-Бухово, СБПЛР-Панчарево, СБПЛРДЦП-Св. София, СБАЛПЗ- София град, СБАЛОЗ, ЦПЗ Проф. Никола Шипковенски, ЦКВЗ - тeхническа грешка

Съобщение

Поради допуснати технически грешки в текста на обявата и Приложението към нея, публикувани на 26.02.2016 г., прекратявам:

Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност:

1. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово” ЕООД;
2.„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево” ЕООД;
3.„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София” ЕООД;
4.„Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания - София град” ЕООД;
5.„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД;
6. Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ЕООД;
7. Център за кожно-венерически заболявания ЕООД;

                                                  Председател
                                                  на Столичния общински съвет:
                                                                                      Елен Герджиков