Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД и „Столичен Електротранспорт” ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т.4 от Търговския закон, чл.11, ал.1, т.4, чл.31, ал.1 и във връзка с чл. 33 - 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №574 по Протокол №19 от 28.07.2016г.

ОБЯВЯВА


Процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД и „Столичен Електротранспорт” ЕАД

I. Изисквания към кандидатите:

- висше образование;
- общ трудов стаж, от който не по-малко от 3 (три) години управленски опит;
- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани;
- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

II. Необходими документи:

1. писмено заявление за участие в публичния подбор (свободен текст);
2. автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит;
3. нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
4. документ за трудов стаж (заверено копие на трудова, осигурителна и служебна книжка, включително служебна бележка или удостоверение от работодател, договор за управление и контрол и др.);
5. свидетелство за съдимост;
6. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
7. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя в момента на сключване на договора за управление;
8. бизнес програма за развитие на съответното дружество, която кандидатите следва да представят до 25 дни от уведомяването им за допускане до

публичния подбор;

III. Краен срок и място за подаване на документи:

Документите се приемат в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33 в срок от един месец от настоящото обявление, с изключение на бизнес програмата по т.8, като следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и телефон за обратна връзка.

За допълнителна информация тел : +3592/981 06 55.