Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на Съвета на директорите на общински търговски дружества

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 33 – 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №170 по Протокол №8 от 11.02.2016г.  на Столичния общински съвет

О Б Я В Я В А

Процедура за публичен подбор за избор на членове  на Съвета на директорите на следните общински търговски дружества:

„Пазари Изток" ЕАД;

„Пазари Запад" ЕАД;

„Пазари Север" ЕАД;

„Пазари Юг" ЕАД;

„Пазари Възраждане" ЕАД.

І. Изисквания към кандидатите:
- висше образование;
- не по-малко от 3 /три/ години управленски опит;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.


ІІ. Необходими документи:
 

  1. заявление;
  2. автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит;
  3. нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
  4. документ за трудов стаж;
  5. свидетелство за съдимост;
  6. декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
  7. декларация, че не са налице пречки по чл.29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;
  8. концепция за бизнес програма за развитие на дружествата, за които се кандидатства, която да предоставят до 30 дни от уведомяването за допускане до конкурса.

ІІІ. Краен срок и място за подаване на документи:
Кандидатите трябва да представят необходимите документи, с изключение на концепцията по т.8,  в срок от един месец от настоящото обявление, в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.  

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.  

За допълнителна информация: +3592/981 06 55; +3592/943 35 44.
Декларация