Обратно Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност" ЕАД, ЕИК202218735

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл.21, ал. 1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 33 - 40 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение №336 по Протокол №14 от 28,04.2016г. на Столичния общински съвет

ОБЯВЯВА

Процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност" ЕАД, ЕИК202218735

I.    Изисквания към кандидатите:

-    висше образование;

-   общ трудов стаж, от който не по-малко от 3 години управленски опит;

-   да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода,

освен ако са реабилитирани;

-   да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

II.    Необходими документи:

1.      заявление;

2.      автобиография, придружена с данни, удостоверяващи тригодишен управленски опит;

3.       нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;

4.      документ за трудов стаж;

5.      свидетелство за съдимост;

6.      декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

7.      декларация, че не са налице пречки по чл.29 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, която се представя в момента на сключване на договора за управление;

8.      бизнес програма за развитие на дружеството, която кандидатите следва да представят до 25 дни от уведомяването за допускане до конкурса.

III.    Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите трябва да представят необходимите документи, с изключение на бизнес програмата по т.8, в срок от един месец от настоящото обявление, в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33.

Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и телефон за обратна връзка.

За допълнителна информация: +3592/981 06 55.

Декларация