Обратно Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЯВЯВА

 

            На основание чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 45, ал. 1 и чл. 46-57 от Наредбата за общинските лечебни заведения, с Решение № 112 от 14.01.2016 г., изменено с Решение № 167/11.02.2016 г. на СОС 

І. Конкурс за избор на управители на следните общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност:

1. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД;

2. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Панчарево” ЕООД;

3. „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София”” ЕООД;

4. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – София град” ЕООД;

5. „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД;

6. „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски”” ЕООД;

7. „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД

ІІ. Кандидатите в конкурса по т.І.1. – т.І.5. следва да отговарят на следните условия:

да имат образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина с придобита специалност и с квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист;
да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Кандидатите в конкурса по т.І.6. за управител на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски”” ЕООД следва да отговарят на следните условия:

да имат образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт;
да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар;
да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІV. Кандидатите в конкурса по т.І.7. за управител на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД следва да отговарят на следните условия:

да имат образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина с призната специалност по кожни и венерически болести, и с квалификация по здравен мениджмънт;
да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар;
да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

V. Необходимите документи за кандидатстване са:

1. за кандидатите в конкурса по т.І.1. – т.І.5.

1.1. заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочен адрес и телефонен номер за обратна връзка;

1.2. автобиография;

1.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина или икономика;

1.4. нотариално заверено копие от документ за придобита специалност за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина;

1.5. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;

1.6. нотариално заверено копие от документа за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт – за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление;

1.7. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;

1.8. свидетелство за съдимост;

1.9. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;

1.10. декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление;

1.11. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

2. Кандидатите в конкурса по т.І.6. за управител на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски”” ЕООД

2.1. заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочен адрес и телефонен номер за обратна връзка;

2.2. автобиография;

2.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина;

2.4. нотариално заверено копие от документ за призната специалност по психиатрия;

2.5. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;

2.6. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;

2.7. свидетелство за съдимост;

2.8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;

 2.9. декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление;

2.10. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3. Кандидатите в конкурса по т.І.7. за управител на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД

3.1. заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочен адрес и телефонен номер за обратна връзка;

3.2. автобиография;

3.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина;

3.4. нотариално заверено копие от документ за призната специалност по кожни и венерически болести;

 3.5. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;

3.6. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;

3.7. свидетелство за съдимост;

3.8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;

3.9. декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление;

3.10. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

VІ. Документите по т. V се приемат в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33, в срок до 18.04.2016 г., включително, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.

Документите се поставят в два запечатани непрозрачни плика с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, всеки от тях със следното съдържание:

Плик 1:

за кандидатите в конкурса по т.І.1. – т.І.5 – посочените документи в т.V от т. 1.1. до т. 1.10.;
за кандидатите в конкурса по т.І.6. за управител на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски”” ЕООД – посочените документи в т. V от т. 2.1. до т. 2.9.;
за кандидатите в конкурса по т.І.7. за управител на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД – посочените документи в т. V от т. 3.1. до т. 3.9.

Плик 2:

за кандидатите в конкурса по т.І.1. – т.І.5 – посочената в т.V.1.11. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
за кандидатите в конкурса по т.І.6. за управител на „Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски”” ЕООД – посочената в т.V.2.10. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
за кандидатите в конкурса по т.І.7. за управител на „Център за кожно-венерически заболявания” ЕООД – посочената в т.V.3.10. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Двата плика с надписи „Плик 1” и „Плик 2” се поставят в запечатан непрозрачен плик, върху който са изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и лечебното заведение, за което кандидатства.

VІІ. Управителите на лечебните заведения по т. І предоставят информация на кандидатите за участие в конкурса, относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на лечебните заведения, всеки работен ден в срок до 18.04.2016 г. включително.

 

VІІІ. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно темите – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на лечебните заведения и образец на декларация за обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, в срок до 18.04.2016 г., в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

ІХ. Темата, предмет на събеседване с кандидатите е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”

Допълнителни въпроси по темата:

-         Източници на финансиране на лечебното заведение;

-         Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

Х. Комисията започва работа  на 19.04.2016 г. от 10,00 ч. , в Столична община - гр. София, ул. „Московска” № 33, зала „Официална“ с отваряне на документите за съответното лечебно заведение по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидатите за участие в конкурса.

ХІ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведат след писмено уведомление на допуснатите до събеседване кандидати на посочените от тях в документацията адрес и телефонен номер
 

Допълнителна информация може да се получи на тел. 980 98 64     

Декларация

Елен Герджиков
Председател на Столичен общински съвет