Обратно Обява на Столичен общински съвет на конкурс за избор на управители на лечебни заведения ДКЦ - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОБЯВЯВА

 

На основание чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 45, ал. 1 и чл. 46-57 от Наредбата за общинските лечебни заведенияи Решение № 167/11.02.2016 г. на СОС

І. Конкурс за избор на управители на следните лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества с ограничена отговорност:

1. „ДКЦ VII - София” ЕООД;

2. „ДКЦ XIV - София” ЕООД;

3. „ДКЦ XV - София” ЕООД;

4. „ДКЦ XX - София” ЕООД;

5. „ДКЦ XXII - София” ЕООД;

6. „ДКЦ XXIV - София” ЕООД;

7. „ДКЦ XXVIII - София” ЕООД;

8. „ДКЦ XXIX - София” ЕООД;

9. „ДКЦ XXX - София” ЕООД.

При следните условия:

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1.      Кандидатите в конкурсите следва да отговарят на следните условия:

1.1 да са лекари с призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или „магистър” по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист;

1.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІІ. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва:

1.      Плик 1 съдържа следните документи:

1.1. заявление;

1.2. автобиография;

1.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина или икономика;

1.4. нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ квалификацията по „здравен мениджмънт” със записания хорариум;

1.5. нотариално заверено копие от документа за призната специалност - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или нотариално заверено копие от документа за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт - за кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление

1.6. документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;

1.7. свидетелство за съдимост;

1.8. удостоверение за членство в Българския лекарски съюз;

1.9. декларация, че не са налице обстоятелства по чл.40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, която се подписва при сключването на договор за управление.

2.      Плик 2 за всички кандидати съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ІV. Темата, предмет на събеседване с кандидатите, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”.

Допълнителни въпроси по темата:

-         Източници на финансиране на лечебното заведение;

-         Методи и подходи за подобряване на качеството на медицинското обслужване, съобразени с потребностите на населението.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурсите има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на общинските лечебни заведения.

V. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно темите – предмет на събеседването, проект на договор за възлагане на управлението на лечебните заведения и образец на декларация за обстоятелства по чл. 40 от Наредбата за общинските лечебни заведения, в срок до 11.04.2016 г., в деловодството на Столична община, находящо се в гр. София, ул. „Московска” № 33.

VІ. Документите се подават в деловодството на Столична община, гр. София, 1000, ул. Московска № 33, в срок до 11.04.2016 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

VІІ. Информацията и данните, необходими за подготовката на писмената разработка, се получават в съответното лечебно заведение всеки работен ден до 11.04.2016 г.

VІІІ. Отварянето на документите за проверка на съответствието на представените   документи   с предварително обявените изисквания ще се състои на 12.04.2016 година от 10.00 ч. в Столична община, ет 1, зала „Официална” в присъствието на заявителите.

ІХ. Представянето на програмите за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването ще се проведе след писмено уведомление на допуснатите кандидати.

 

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02/981 10 39 – дирекция „Здравеопазване”, Столична община

Декларация                                                                                                                                                                                                                                Председател на СОС:

                                                                         Елен Герджиков