Обратно Обява във връзка с Решение № 799 по протокол № 72 от 04.12.2014 г. на СОС за увеличаване състава на Творческия съвет на Столичната програма „Култура“

Обява

Програма „Култура“ на Столична община е един от водещите инструменти у нас за подкрепа на граждански инициативи в сферата на културата. В последните години програмата се превърна в знаков инструмент за Столична община, а Творческият й съвет чувствително увеличи своя авторитет и обществена значимост. Все повече и повече организации и творци гледат на програмата като на ключов инструмент за реализирането на техните инициативи. Същевременно София утвърди първата в българската история цялостна общинска стратегия за култура „София – творческа столица“, която ще действа в периода 2013-2023 и е основата на модерната културна политика на града ни. Новите стратегически насоки на „София- творческа столица“  стимулираха и нови  модели в програма „Култура“,  насърчиха иновативните дейности. Все повече събития се организират в алтернативни градски пространства, очертава се тенденция за провеждане на повече културни дейности в различните части на града извън центъра. Развитието на културата в нашия град получи и заслужена оценка чрез включването на София в мрежата на „Креативните градове“ на ЮНЕСКО в категорията „кино“.

С Решение № 799 по протокол № 72 от 04.12.2014 г. на СОС бе увеличен съставът на Творческия съвет на Столичната програма „Култура“, като се предвижда да бъдат приобщени нови личности с утвърден авторитет, които да подпомогнат неговата дейност. В срок до 11-ти декември 2014 г. очакваме Вашите предложения за нови членове на Творческия съвет, които да отговарят на следните условия:

-Да бъдат утвърдени личности в своите области с безспорен авторитет от академичните и/или творческите среди.

-Да са активна част от гражданското общество и да са демонстрирали ангажираност с проблемите на местната общност.

-Да имат отлично познаване за културната политика в национален, регионален и местен план.

Моля, изпращайте Вашите мотивирани предложения до Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, на адрес:
гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33, /стая 407/, в срок до 11-ти декември 2014 г.